Polaco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

We are considering the purchase of…
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativo
We are pleased to place an order with your company for ...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, muy educado
We would like to place an order.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, educado
Enclosed is our firm order for…
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, educado
Enclosed you will find our order.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, educado
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, educado
We herewith place our order for…
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, directo
We intend to buy...from you.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, directo
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, muy directo
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, educado
Your order will be processed as quickly as possible.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, muy educado
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, educado
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, directo
Enclosed you will find two copies of the contract.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, directo
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, directo
We hereby confirm your order.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, educado
This is to confirm our verbal order dated…
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, educado
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, directo
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, directo
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, directo
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Would it be possible to reduce our order from...to…
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Would it be possible to increase our order from…to…
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Would it be possible to delay the order until…
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, educado
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, educado
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, educado
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, educado
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, educado
We would like to cancel our order. The order number is...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, directo
We are forced to cancel our order due to...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, directo
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, muy directo
We see no other alternative but to cancel our order for…
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, muy directo