Sueco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

We are considering the purchase of…
Vi överväger att köpa ...
Formal, tentativo
We are pleased to place an order with your company for ...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formal, muy educado
We would like to place an order.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formal, educado
Enclosed is our firm order for…
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formal, educado
Enclosed you will find our order.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formal, educado
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formal, educado
We herewith place our order for…
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formal, directo
We intend to buy...from you.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formal, directo
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formal, muy directo
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formal, educado
Your order will be processed as quickly as possible.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formal, muy educado
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formal, educado
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formal, directo
Enclosed you will find two copies of the contract.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formal, directo
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formal, directo
We hereby confirm your order.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formal, educado
This is to confirm our verbal order dated…
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formal, educado
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formal, directo
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formal, directo
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formal, directo
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Would it be possible to reduce our order from...to…
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Would it be possible to increase our order from…to…
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formal, educado
Would it be possible to delay the order until…
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formal, educado
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formal, educado
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formal, muy educado
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formal, educado
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formal, educado
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formal, educado
We would like to cancel our order. The order number is...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formal, directo
We are forced to cancel our order due to...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formal, directo
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formal, muy directo
We see no other alternative but to cancel our order for…
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formal, muy directo