Alemán | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Rozważamy możliwość zakupu...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formal, tentativo
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formal, muy educado
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formal, educado
Załączamy nasze zamówienie na...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formal, educado
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formal, educado
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formal, educado
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formal, directo
Chcemy zakupić u Państwa...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formal, directo
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formal, muy directo
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formal, educado
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formal, muy educado
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formal, educado
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formal, directo
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formal, directo
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formal, directo
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formal, educado
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formal, educado
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formal, directo
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formal, directo
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formal, directo
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formal, educado
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formal, educado
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formal, educado
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formal, educado
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formal, muy educado
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formal, muy educado
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formal, educado
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formal, educado
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formal, educado
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formal, directo
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formal, directo
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formal, muy directo
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formal, muy directo