Checo | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Estamos considerando a aquisição de...
Uvažujeme o koupi...
Formal, tentativo
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formal, muy educado
Gostaríamos de fazer um pedido.
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formal, educado
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formal, educado
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
V příloze najdete naší objednávku.
Formal, educado
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formal, educado
Deste modo, fazemos a encomenda de...
Tímto zadáváme objednávku na...
Formal, directo
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formal, directo
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formal, muy directo
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formal, educado
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formal, muy educado
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formal, educado
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formal, directo
Anexas estão duas cópias do contrato.
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formal, directo
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formal, directo
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formal, educado
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formal, educado
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formal, directo
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formal, directo
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formal, directo
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formal, educado
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formal, educado
Seria possível adiar a entrega até...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formal, educado
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formal, educado
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formal, muy educado
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formal, educado
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formal, educado
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formal, educado
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formal, directo
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formal, directo
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formal, muy directo
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formal, muy directo