Polaco | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Estamos considerando a aquisição de...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formal, tentativo
Temos a satisfação de realizar um pedido em sua empresa para...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formal, muy educado
Gostaríamos de fazer um pedido.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formal, educado
Anexo está o pedido da nossa empresa para...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formal, educado
Anexo encontra-se o pedido da nossa empresa para...
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formal, educado
Temos demanda constante para.... Desta forma, gostaríamos de encomendar...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formal, educado
Deste modo, fazemos a encomenda de...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formal, directo
Pretendemos comprar...de sua empresa.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formal, directo
Seria possível, na sua empresa, fazer um pedido de...no valor de...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formal, muy directo
Aguardamos a sua confirmação. Por favor confirme por escrito.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

O senhor/A senhora poderia confirmar a data do envio e o preço via fax, por favor?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formal, educado
Seu pedido será processado o mais rápido possível.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formal, muy educado
Seu pedido está sendo processado. Esperamos que o seu pedido esteja pronto para envio antes de...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formal, educado
Em concordância com nosso acordo verbal, enviamos-lhe o contrato para que seja assinado.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formal, directo
Anexas estão duas cópias do contrato.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formal, directo
Por favor, envie-nos de volta uma cópia do contrato assinado no prazo máximo de 10 dias após o seu recebimento.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formal, directo
Por meio deste, confirmamos seu pedido.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formal, educado
Isto é para confirmar nosso pedido verbal datado em...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formal, educado
Nós aceitamos as suas condiçõoes de pagamento e confirmamos que ele será realizado por carta de crédito irrevogável /ordem de pagamento internacional / tranferência bancária.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formal, directo
Nós acabamos de receber seu fax e confirmamos que seu pedido foi realizado.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formal, directo
Nós realizamos este pedido experimental com a condição de que a entrega deve ser feita antes de...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formal, directo
Suas mercadorias serão despachadas em... dias / semanas / meses.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Seria possível reduzir nosso pedido de...para...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Seria possível aumentar nosso pedido de...para...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formal, educado
Seria possível adiar a entrega até...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formal, educado
Infelizmente informamos que não poderemos entregar as mercadorias até...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formal, educado
Lamentamos informar que este pedido não estará pronto para envio amanhã.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Lamentamos informar que realizaremos o nosso pedido em outro lugar.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
Lamentamos informar que já realizamos o nosso pedido em outro lugar.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formal, muy educado
Infelizmente estes artigos não estão mais disponíveis em nosso estoque, portanto teremos que cancelar o seu pedido.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formal, educado
Infelizmente suas condições não são competitivas o suficiente para que o pedido seja viável.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formal, educado
Infelizmente não podemos aceitar sua oferta, pois...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formal, educado
Gostaríamos de cancelar nosso pedido. O número do pedido é...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formal, directo
Fomos obrigados a cancelar o seu pedido devido a...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formal, directo
Já que o senhor não está disposto a oferecer-nos uma taxa inferior, lamentamos informá-lo que não será possível realizar o pedido.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formal, muy directo
Não vemos outra alternativa senão cancelar nosso pedido de...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formal, muy directo