Chino | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Vi överväger att köpa ...
我们正在考虑购买...
Formal, tentativo
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
我们很乐意订购贵公司的...
Formal, muy educado
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
我们想下个订单。
Formal, educado
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
附上的是我们公司就...的订单
Formal, educado
Bifogat hittar ni vår beställning.
您将在附件中看到我们公司的订单。
Formal, educado
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Formal, educado
Vi lägger härmed in vår order på ...
我们特此开出...的订单
Formal, directo
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
我们意在向您购买...
Formal, directo
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Formal, muy directo
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Formal, educado
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
我们会尽快处理您的订单。
Formal, muy educado
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Formal, educado
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
Formal, directo
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
附件中您将收到两份合同复印件。
Formal, directo
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Formal, directo
Vi bekräftar härmed din beställning.
我们在此确认您的订单。
Formal, educado
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Formal, educado
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Formal, directo
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Formal, directo
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Formal, directo
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Formal, educado
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Formal, educado
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
是否有可能将订购推迟到...
Formal, educado
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Formal, educado
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Formal, muy educado
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Formal, muy educado
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Formal, educado
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Formal, educado
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Formal, educado
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
我们想取消订单,订单号是...
Formal, directo
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
我们不得不取消订单,因为...
Formal, directo
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Formal, muy directo
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
我们别无选择只能取消订单,因为...
Formal, muy directo