Inglés | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

เรากำลังพิจารณาซื้อ...
We are considering the purchase of…
Formal, tentativo
เราดีใจเป็นอย่างมากที่จะสั่งของกับบริษัทของคุณเพื่อ...
We are pleased to place an order with your company for ...
Formal, muy educado
เราต้องการสั่งของ
We would like to place an order.
Formal, educado
แนบไปด้วยนั้นคือใบสั่งของของบริษัทเรา
Enclosed is our firm order for…
Formal, educado
ที่แนบติดไปคุณจะเห็นคำสั่งของเรา
Enclosed you will find our order.
Formal, educado
เรามีความต้องการอย่างคงที่สำหรับ...และเราต้องการจะสั่ง...
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formal, educado
เราได้จัดตั้งคำขอสำหรับ...
We herewith place our order for…
Formal, directo
เราตั้งใจที่จะซื้อ...จากคุณ
We intend to buy...from you.
Formal, directo
คุณจะสามารถยอมรับและสั่งของสำหรับ...ในราคา...ต่อ...?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formal, muy directo
เรารอคอยสำหรับการตอบรับของคุณ กรุณาอนุมัติโดยการเขียน
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

กรุณาช่วยตอบรับวันที่ส่งของและราคาโดยแฟกซ์
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formal, educado
คุณจะได้ใบสั่งของอย่างรวดเร็วที่สุด
Your order will be processed as quickly as possible.
Formal, muy educado
คุณจะได้ใบสั่งของของคุณและเราคาดหวังว่าเราจะสามารถส่งของไปให้คุณได้ทันก่อน...
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formal, educado
ตามที่เราได้ทำการตกลงกันไว้ เราจะส่งสัญญาเพื่อให้คุณทำการเซ็นชื่อของคุณ
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formal, directo
เราได้แนบสัญญาสองฉบับไว้ให้คุณ
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formal, directo
กรุณาส่งสัญญาฉบับที่คุณได้ทำการเซ็นชื่อแล้วมาไม่ช้ากว่า 10 วันของวันที่ใบเสร็จ
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formal, directo
เรามาทำการยืนยันใบสั่งของคุณ
We hereby confirm your order.
Formal, educado
นี่เพื่อย้ำข้อตกลงของเราในวันที่...
This is to confirm our verbal order dated…
Formal, educado
พวกเรายอมรับข้อตกลงการจ่ายเงินและยอมรับว่าคุณไม่สามารถเอาเงินคืนได้/การสั่งของโดยใช้เงินต่างประเทศ(international money order)/การโอนเงินผ่านธนาคาร
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formal, directo
เราเพิ่งได้รับแฟ็กซ์จากคุณและคุณสามารถ
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formal, directo
เราได้ตกลงข้อตกลงนี้ในเงื่อนไขของเราว่าต้องมีการส่งของก่อน...
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formal, directo
สินค้าของคุณจะถูกส่งไปภายใน...วัน/อาทิตย์/เดือน
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

มันจะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะลดการส่งของจาก...ไปเป็น...
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formal, educado
จะเป็นไปได้หรือไม่ที่จะเพิ่มการส่งของของเราจาก...เป็น...
Would it be possible to increase our order from…to…
Formal, educado
จะเป็นไปได้หรือไม่ถ้าจะเลื่อนการส่งของออกเป็น...
Would it be possible to delay the order until…
Formal, educado
เราเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าทางเราไม่สามารถส่งของของคุณได้ถึงวันที่...
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formal, educado
เราขอแสดงความเสียใจที่เราไม่สามารถส่งของของคุณได้ในวันพรุ่งนี้
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

เราต้องขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้เปลี่ยนสถานที่ส่งของไปเป็นที่อื่น
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formal, muy educado
เราขอแสดงความเสียใจที่จะต้องบอกคุณว่าเราได้ส่งของไปไว้ที่อื่นแทน
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formal, muy educado
ต้องขอประทานโทษด้วยที่สินค้าเหล่านี้หมดลง เพราะฉะนั้นเราจึงต้องยกเลิกออเดอร์ของคุณ
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formal, educado
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เงื่อนไขของคุณนั้นไม่เพียงพอสำหรับออเดอร์
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formal, educado
ต้องขอประทานโทษด้วยที่เราไม่สามารถรับคำขอของคุณได้เพราะ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formal, educado
เราต้องการยกเลิกออเดอร์ของคุณ หมายเลขออเดอร์คือ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formal, directo
เราถูกบังคับให้ยกเลิกออเดอร์ของเราเนื่องจาก...
We are forced to cancel our order due to...
Formal, directo
เนื่องจากคุณไม่เอื้อออเดอร์ให้เราราคาที่ต่ำลงกว่านี้ เราเสียใจที่ต้องบอกคุณว่าเราไม่สามารถรับออเดอร์ของคุณได้
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formal, muy directo
เรามองไม่เห็นทางเลือกอื่นนอกจากจะยกเลิกออเดอร์ของคุณสำหรับ...
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formal, muy directo