Alemán | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formal, tentativo
Chúng tôi muốn được đặt sản phẩm... của Quý công ty.
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formal, muy educado
Chúng tôi muốn được đặt mua một sản phẩm.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formal, educado
Đính kèm trong thư này là đơn đặt hàng của công ty chúng tôi cho...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formal, educado
Ông/bà có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formal, educado
Với nhu cầu thường xuyên sử dụng..., chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formal, educado
Sau đây chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formal, directo
Chúng tôi dự định mua... từ công ty ông/bà.
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formal, directo
Mong Quý công ty có thể xem xét đơn đặt... với giá... một...
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formal, muy directo
Chúng tôi rất mong nhận được xác nhận đặt hàng thành công từ phía công ty ông/bà. Vui lòng xác nhận qua văn bản viết.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Ông/bà vui lòng gửi xác nhận ngày chuyển hàng và giá qua fax.
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formal, educado
Đơn hàng của ông/bà sẽ được xử lý sớm nhất có thể.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formal, muy educado
Đơn hàng của ông/bà đang được xử lý. Chúng tôi dự tính đơn hàng sẽ sẵn sàng để được chuyển tới ông bà trước...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formal, educado
Như đã thỏa thuận bằng lời, chúng tôi xin gửi hợp đồng cho ông/bà ký.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formal, directo
Chúng tôi xin đính kèm hai bản của hợp đồng.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formal, directo
Vui lòng gửi lại cho chúng tôi bản hợp đồng có chữ ký trong vòng 10 ngày sau khi nhận được.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formal, directo
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng của quý khách.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formal, educado
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng bằng lời nói hôm...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formal, educado
Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán và xin xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thư tín dụng/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng không thể hủy ngang.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formal, directo
Chúng tôi đã nhận được fax của ông/bà và xin xác nhận đơn hàng như trong fax.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formal, directo
Chúng tôi xin đặt hàng với điều kiện hàng phải được giao trước...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formal, directo
Đơn hàng của quý khách sẽ được giao trong vòng... ngày/tuần/tháng.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Liệu chúng tôi có thể giảm số lượng hàng từ... xuống còn...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formal, educado
Liệu chúng tôi có thể tăng số lượng hàng từ... lên...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formal, educado
Liệu chúng tôi có thể hoãn đơn hàng đến...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formal, educado
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể giao hàng cho tới...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formal, educado
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đơn hàng sẽ không được chuẩn bị kịp để giao vào ngày mai.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ phải đặt hàng của công ty khác.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formal, muy educado
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã đặt hàng của công ty khác.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formal, muy educado
Rất tiếc rằng những mặt hàng này giờ không còn nữa/đang hết hàng, vì vậy chúng tôi phải hủy đơn hàng của quý khách.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formal, educado
Rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng do điều kiện bên ông/bà đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formal, educado
Rất tiếc rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng vì...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formal, educado
Chúng tôi muốn hủy đơn hàng số...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formal, directo
Chúng tôi bắt buộc phải hủy đơn đặt hàng vì...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formal, directo
Do bên ông/bà không thể đưa ra mức giá thấp hơn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ không đặt hàng của bên ông/bà.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formal, muy directo
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đơn đặt...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formal, muy directo