Ruso | Frases - Negocios | Pedido

Pedido - Hacer pedidos

Chúng tôi đang cân nhắc đặt mua...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formal, tentativo
Chúng tôi muốn được đặt sản phẩm... của Quý công ty.
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formal, muy educado
Chúng tôi muốn được đặt mua một sản phẩm.
Мы хотели бы заказать
Formal, educado
Đính kèm trong thư này là đơn đặt hàng của công ty chúng tôi cho...
Тут же еще один наш заказ на...
Formal, educado
Ông/bà có thể tìm thấy đơn đặt hàng của chúng tôi đính kèm tại đây.
Тут же вы найдете наш заказ
Formal, educado
Với nhu cầu thường xuyên sử dụng..., chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formal, educado
Sau đây chúng tôi muốn tiến hành đặt...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formal, directo
Chúng tôi dự định mua... từ công ty ông/bà.
Мы намерены купить у вас...
Formal, directo
Mong Quý công ty có thể xem xét đơn đặt... với giá... một...
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formal, muy directo
Chúng tôi rất mong nhận được xác nhận đặt hàng thành công từ phía công ty ông/bà. Vui lòng xác nhận qua văn bản viết.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formal, educado

Pedido - Confirmación

Ông/bà vui lòng gửi xác nhận ngày chuyển hàng và giá qua fax.
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formal, educado
Đơn hàng của ông/bà sẽ được xử lý sớm nhất có thể.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formal, muy educado
Đơn hàng của ông/bà đang được xử lý. Chúng tôi dự tính đơn hàng sẽ sẵn sàng để được chuyển tới ông bà trước...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formal, educado
Như đã thỏa thuận bằng lời, chúng tôi xin gửi hợp đồng cho ông/bà ký.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formal, directo
Chúng tôi xin đính kèm hai bản của hợp đồng.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formal, directo
Vui lòng gửi lại cho chúng tôi bản hợp đồng có chữ ký trong vòng 10 ngày sau khi nhận được.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formal, directo
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng của quý khách.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formal, educado
Chúng tôi xin xác nhận đơn đặt hàng bằng lời nói hôm...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formal, educado
Chúng tôi chấp nhận điều khoản thanh toán và xin xác nhận rằng việc thanh toán sẽ được thực hiện qua thư tín dụng/ lệnh chuyển tiền quốc tế (IMO)/ chuyển khoản ngân hàng không thể hủy ngang.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formal, directo
Chúng tôi đã nhận được fax của ông/bà và xin xác nhận đơn hàng như trong fax.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formal, directo
Chúng tôi xin đặt hàng với điều kiện hàng phải được giao trước...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formal, directo
Đơn hàng của quý khách sẽ được giao trong vòng... ngày/tuần/tháng.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formal, directo

Pedido - Cambios en los pedidos

Liệu chúng tôi có thể giảm số lượng hàng từ... xuống còn...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formal, educado
Liệu chúng tôi có thể tăng số lượng hàng từ... lên...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formal, educado
Liệu chúng tôi có thể hoãn đơn hàng đến...
Возможно ли продлить заказ до...
Formal, educado
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể giao hàng cho tới...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formal, educado
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng đơn hàng sẽ không được chuẩn bị kịp để giao vào ngày mai.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formal, educado

Pedido - Cancelación

Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ phải đặt hàng của công ty khác.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formal, muy educado
Chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi đã đặt hàng của công ty khác.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formal, muy educado
Rất tiếc rằng những mặt hàng này giờ không còn nữa/đang hết hàng, vì vậy chúng tôi phải hủy đơn hàng của quý khách.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formal, educado
Rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng do điều kiện bên ông/bà đưa ra chưa đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formal, educado
Rất tiếc rằng chúng tôi không thể chấp nhận đơn hàng vì...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formal, educado
Chúng tôi muốn hủy đơn hàng số...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formal, directo
Chúng tôi bắt buộc phải hủy đơn đặt hàng vì...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formal, directo
Do bên ông/bà không thể đưa ra mức giá thấp hơn, chúng tôi rất tiếc phải thông báo rằng chúng tôi sẽ không đặt hàng của bên ông/bà.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formal, muy directo
Chúng tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc hủy đơn đặt...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formal, muy directo