Tailandés | Frases - Negocios | Títulos y cargos

Carta | Email | Facturas | Pedido | Reuniones | Reservaciones | Abreviaturas | Títulos y cargos

Títulos y cargos - Títulos y cargos

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
ประธานและกรรมการบริษัท
jefe (de finanzas) de un negocio
Giám đốc điều hành
กรรมการผู้จัดการ
jefe (de finanzas) de un negocio
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
ผู้จัดการทางการตลาด
empleado a cargo del departamento de mercadeo
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
ผู้จัดการการขาย
empleado a cargo del departamento de ventas
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
ผู้จัดการการบริการลูกค้า
empleado a cargo del departamento de atención al cliente
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
กรรมการบุคลากร
empleado a cargo de otros empleados
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
ผู้จัดการทรัพยากรบุคลากรมนุษย์
empleado a cargo de otros empleados
Giám đốc/Trưởng văn phòng
ผู้จัดการสำนักงาน
empleado a cargo de una oficina específica
Thư ký trưởng
เลขาธิการของบริษัท
empleado a cargo de la correspondencia comercial
Kế toán trưởng
หัวหน้านักบัญชี
empleado a cargo de las finanzas de la compañía
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
ผู้บริหารทางเทคนิค
empleado a cargo del área de informática y de los servicios de comunicación
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
ผู้จัดการด้านการวิจัยและพัฒนา
empleado a cargo del desarrollo de nuevos productos
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
ผู้บริหารด้านการผลิต
empleado a cargo de la producción
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
ผู้จัดการโรงงาน
Empleado a cargo del funcionamiento de la fábrica donde se manufactura el producto