Turco | Frases - Negocios | Títulos y cargos

Carta | Email | Facturas | Pedido | Reuniones | Reservaciones | Abreviaturas | Títulos y cargos

Títulos y cargos - Títulos y cargos

Chủ tịch và Giám đốc điều hành
Genel Müdür / Yönetim Kurulu Başkanı
jefe (de finanzas) de un negocio
Giám đốc điều hành
Genel Müdür / Genel Direktör / Yönetim Kurulu Başkanı
jefe (de finanzas) de un negocio
Giám đốc/Trưởng phòng Marketing
Pazarlama Direktörü
empleado a cargo del departamento de mercadeo
Giám đốc/Trưởng phòng Sales
Satış Müdürü / Satış Direktörü
empleado a cargo del departamento de ventas
Giám đốc/Trưởng phòng Dịch vụ khách hàng
Müşteri Hizmetleri Müdürü / Müşteri Hizmetleri Direktörü
empleado a cargo del departamento de atención al cliente
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
Personel Müdürü
empleado a cargo de otros empleados
Giám đốc/Trưởng phòng Nhân sự
İnsan Kaynakları Müdürü
empleado a cargo de otros empleados
Giám đốc/Trưởng văn phòng
Ofis Yöneticisi
empleado a cargo de una oficina específica
Thư ký trưởng
Şirket Sekreteri
empleado a cargo de la correspondencia comercial
Kế toán trưởng
Muhasebe Müdürü / Finans Müdürü
empleado a cargo de las finanzas de la compañía
Giám đốc/Trưởng phòng Kĩ thuật
Teknik Direktör / IT Direktörü
empleado a cargo del área de informática y de los servicios de comunicación
Giám đốc/Trưởng phòng Nghiên cứu và phát triển
Arge Müdürü
empleado a cargo del desarrollo de nuevos productos
Giám đốc/Trưởng phòng Sản phẩm
Üretim Direktörü
empleado a cargo de la producción
Giám đốc/Trưởng nhà máy/xưởng sản xuất
Fabrika Müdürü
Empleado a cargo del funcionamiento de la fábrica donde se manufactura el producto