Danés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

We are happy to announce the birth of…
Vi er glade for at meddele fødslen af...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille søn/datter.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye søn/datter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og tæer vokser vores familie... og er henrykt over at meddele fødslen af...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
With love and hope we welcome…to the world.
Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til verdenen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste medlem af vores familie...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores søn/datter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

…and…are engaged.
... og... er forlovet.
Se usa para anunciar un compromiso
…are happy to announce their engagement.
... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
We are happy to announce the engagement of…and…
Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,..., til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup er planlagt.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres forlovelse.
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
You are cordially invited to … and … engagement party on…
I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet mellem... og...
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Miss…is soon to become Mrs. ...
Frk.... bliver snart Fru. ...
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til at komme og nyde denne specielle dag med dem.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og... anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup den... på...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med os den... på... for...
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en middag for at fejre...
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
You are cordially invited to…
I er hjerteligt inviteret til...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville være meget glade hvis du kunne komme.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
We would very much like you to come.
Vi vil meget gerne have at du kommer.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Would you like to come to…for…?
Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos