Holandés | Frases - Personal | Anuncios e invitaciones

Carta | Email | Anuncios e invitaciones | Buenos deseos | SMS y Chat

Anuncios e invitaciones - Nacimiento

We are happy to announce the birth of…
Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
I'm happy to tell you that…now have a little son/daughter.
Ik ben erg blij u te kunnen meedelen dat ... nu een kleine zoon/dochter hebben.
Se usa cuando una persona externa anuncia el nacimiento de un niño
We would like to announce the birth of our new baby boy/girl.
Wij zijn erg blij met de geboorte van onze zoon/dochter.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are delighted to introduce you to...our new son/daughter.
Wij zijn verheugd u onze zoon/docher voor te stellen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo; generalmente se lee en tarjetas con la foto del niño
Ten little fingers, ten little toes, and with these new digits our family grows. … and … are delighted to announce the birth of…
Wanneer dromen uitkomen en wensen vervuld worden, kun je van een wonder spreken. Wij zijn erg blij met de geboorte van ...
Un poema que puede usarse cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
With love and hope we welcome…to the world.
Met liefde verwelkomen wij onze ... in de wereld.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We're proud to introduce/announce the newest member of our family…
Vol trots stellen wij het nieuwste familielid voor ...
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo
We are overjoyed to announce the arrival of our son/daughter.
Wij zijn zeer gelukkig de geboorte van onze zoon/dochter bekend te maken.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar el nacimiento de su hijo

Anuncios e invitaciones - Compromiso

…and…are engaged.
... en ... hebben zich verloofd.
Se usa para anunciar un compromiso
…are happy to announce their engagement.
... zijn verheugd hun verloving aan te kondigen.
Se usa cuando una pareja quiere anunciar su compromiso
We are happy to announce the engagement of…and…
Wij zijn erg blij de verloving aan te kondigen van ... en ...
Se usa cuando se anuncia un compromiso
Mr and Mrs...of ..., announce the engagement of their daughter, ..., to ..., son of Mr and Mrs..., (also) of… . An August wedding is planned.
De heer en mevrouw ... uit ... maken de verloving van hun dochter ... met ... , zoon van de heer en mevrouw ... (eveneens) uit ... bekend. Het huwelijk is in augustus gepland.
Tradicional; se usa cuando los padres quieren anunciar el compromiso de su hija
Come and join us at a party for…and…to celebrate their engagement.
Kom en vier samen met ons de verloving van ... en ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso
You are cordially invited to … and … engagement party on…
U bent van harte uitgenodigd voor het verlovingsfeest van ... en ...
Se usa como una invitación para una fiesta de compromiso

Anuncios e invitaciones - Matrimonio

We are happy to announce the wedding/marriage of…and…
Wij zijn erg blij het huwelijk van ... en ... aan te kondigen.
Se usa cuando se anuncia un matrimonio
Miss…is soon to become Mrs. ...
Mevrouw ... zal binnenkort mevrouw ... worden.
Se usa para anunciar el matrimonio de una mujer
Miss…and Mr…kindly request your presence at their wedding. You are welcome to come and enjoy the special day with them.
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij hun huwelijk. U bent van harte uitgenodigd om deze bijzondere dag samen met hen te genieten.
Se usa cuando las parejas invitan a personas a su boda
Mr and Mrs…request your presence at the marriage of their son/daughter on…at…
De heer en mevrouw ... zouden zeer verheugd zijn over uw aanwezigheid bij het huwelijk van hun zoon/dochter op ...
Se usa cuando los padres del hombre o de la mujer que se casa invitan a las personas a la boda
Because you have been very important in their lives, …and…request your presence at their wedding on…at…
Omdat jij in hun leven erg belangrijk bent, zouden ... en ... zeer verheugd zijn met jouw aanwezigheid op hun huwelijk op ...
Se usa cuando la pareja invita a la boda a amigos cercanos

Anuncios e invitaciones - Eventos especiales

We would be delighted if you would join us on..at…for…
Wij zouden ons verheugen wanneer je mee zou willen doen op ... om ... voor ...
Se usa para invitar a personas a una reunión social en un lugar y fecha específicos y por una razón específica
We request the pleasure of your company at a dinner to celebrate…
Wij nodigen u uit voor diner om ... te vieren.
Se usa para invitar personas a una cena y para explicar las razones de la reunión
You are cordially invited to…
U bent van harte uitgenodigd voor ...
Formal, se usa para invitar a personas a un evento formal. Generalmente usado en cenas de negocios
We are having a party amongst friends to celebrate…and we would be very glad if you could come.
Samen met onze vrienden willen wij ... vieren. Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij ook zou komen.
Formal, se usa para invitar a amigos cercanos para celebrar una ocasión especial e importante
We would very much like you to come.
Wij zouden het erg leuk vinden wanneer jij zou komen.
Se usa en una invitación luego de requerir la asistencia del destinatario, para enfatizar que apreciarían su presencia
Would you like to come to…for…?
Heb je zin om te komen op ... voor ... ?
Informal; se usa para invitar a amigos a una reunión con la sola intención de verlos