Checo | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dear John,
Milý Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dear Mum / Dad,
Milá maminko, Milý tatínku,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dear Uncle Jerome,
Milý strýčku Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hello John,
Ahoj Johne,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hey John,
Čau Johne,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
Johne,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
My Dear,
Můj milý/Moje milá,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
My Dearest,
Můj nejdražší/Moje nejdražší,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dearest John,
Nejdražší Johne,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Thank you for your letter.
Děkuji za Tvůj dopis.
Se usa para responder a una correspondencia
It was good to hear from you again.
Dopis od Tebe mě moc potěšil.
Se usa para responder a una correspondencia
I am very sorry I haven't written for so long.
Omlouvám se, že jsem Ti tak dlouho nenapsal(a).
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
It's such a long time since we had any contact.
Je to tak dávno od doby, co jsme byli navzájem v kontaktu.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

I am writing to tell you that…
Píši, abych Ti řekl(a), že...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Have you made any plans for…?
Už máš nějaké plány na... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
I am delighted to announce that…
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
I was delighted to hear that…
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
I am sorry to inform you that…
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
I was so sorry to hear that…
Je mi moc líto, že...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
…sends his / her love.
... posílá pozdrav!
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Say hello to…for me.
Pozdravuj ode mě... .
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na tvojí odpověď.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Write back soon.
Napiš brzy.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Do write back when…
Napiš mi prosím, až...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Send me news, when you know anything more.
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Take care.
Opatruj se.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
I love you.
Miluji tě.
Se usa al escribirle a la pareja
Best wishes,
S přáním všeho nejlepšího,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
With best wishes,
Mějte se moc hezky,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kindest regards,
Nejsrdečnější pozdravy,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
All the best,
Jen to nejlepší,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
All my love,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Lots of love,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Much love,
S láskou,
Informal, se usa al escribirles a familiares