Vietnamita | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Mr. N. Summerbee
335 Main Street
New York NY 92926
Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Dear John,
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Dear Mum / Dad,
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Dear Uncle Jerome,
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Hello John,
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Hey John,
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
John,
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
My Dear,
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
My Dearest,
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Dearest John,
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Thank you for your letter.
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
It was good to hear from you again.
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
I am very sorry I haven't written for so long.
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
It's such a long time since we had any contact.
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

I am writing to tell you that…
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Have you made any plans for…?
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Many thanks for sending / inviting / enclosing…
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
I am very grateful to you for letting me know / offering me / writing to me…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
It was so kind of you to write / invite me / send me…
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
I am delighted to announce that…
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
I was delighted to hear that…
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
I am sorry to inform you that…
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
I was so sorry to hear that…
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Give my love to…and tell them how much I miss them.
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
…sends his / her love.
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Say hello to…for me.
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
I look forward to hearing from you soon.
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Write back soon.
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Do write back when…
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Send me news, when you know anything more.
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Take care.
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
I love you.
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
Best wishes,
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
With best wishes,
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Kindest regards,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
All the best,
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
All my love,
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Lots of love,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Much love,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares