Chino | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
N. Summerbee先生
Main大街335号
纽约,纽约,92926
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
Silverback街道212号
棕榈泉,加利福尼亚,92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
Crossfield街8号
伯明翰
西密德兰
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
Mountain Rise路155号
Antogonish,新斯科舍省 B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
国王大街745号
西区,惠灵顿 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
亲爱的约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
亲爱的妈妈/爸爸,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
亲爱的Jerome叔叔,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
你好,约翰,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
嘿,约翰,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
约翰,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
我亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
我最亲爱的,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
最亲爱的约翰,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
谢谢您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
很高兴再次收到您的来信。
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
对不起,这么久没有给你写信。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
我给您写信是为了告诉您...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
你有没有...的计划?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
非常感谢发送/邀请/附上...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
很高兴宣布...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
听到...我非常高兴
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
很遗憾地告诉你们...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
听到...很遗憾
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... gửi lời chào cho bạn.
...致上他/她的祝福。
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Cho mình gửi lời chào tới...
代我向...问好。
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
我期待着尽快能收到您的回复。
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
尽快回复。
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
当...,请回复
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
如果你有更多消息时,请发送给我。
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
保重。
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
我爱你。
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
致以最衷心的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
最衷心的问候,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
一切顺利,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
致以我的祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
衷心祝福,
Informal, se usa al escribirles a familiares