Coreano | Frases - Personal | Carta

Carta - Dirección

Ông Nguyễn Văn A
219 Đội Cấn, Ba Đình
Hà Nội, Việt Nam
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
심수정 님
137-070
Formato de dirección de México:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Colonia
Código postal + Estado, Ciudad.
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Jeremy Rhodes
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Formato de dirección de España:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad (Provincia)
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Formato de dirección de Argentina:
Nombre del destinatario
Nombre de calle o avenida + Número de local
Código postal + Ciudad, Provincia
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Sally Davies
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Formato de dirección de Canadá:
destinatario, número + calle, población/ciudad + provincia abreviada + código postal.
Celia Jones
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Formato de dirección de Australia:
destinatario, número + calle, provincia, población/ciudad + código postal.
Alex Marshall
745 King Street
West End, Wellington 0680
Alex Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Formato de dirección de Nueva Zelanda:
destinatario, número + calle, suburbio/carretera, apartado postal, población/ciudad + código postal.

Carta - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
소연이에게
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
부모님께,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
삼촌께
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
안녕 현주야!
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
야 미영아,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
미영,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Bạn / bố / mẹ thân yêu,
내 사랑에게,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
내가 제일 사랑하는 ... 에게
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
사랑하는 현정씨
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi thư cho mình.
편지 주셔서 감사합니다.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được thư của bạn.
소식을 듣게 되어 기쁩니다.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
너무 오랫동안 연락을 못해 미안해.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
서로 연락 안하고 지낸지 너무 오래 되었구나.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Carta - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
말해줄게 있어서 편지를 써요.
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
...관련 계획이 있나요?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
...를 보내주셔셔/알려주셔서/초대해 주셔서 감사드립니다.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 ..을 알려주셔서/ 제안해 주셔서/ 글을 주셔서 매우 감사합니다.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
저에게 글을 주시니/ 초대하여 주시니/ 보내주시니 매우 감사합니다.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
...을 알려주게 되어 기뻐.
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
...를 전해 듣게 되어 기뻐.
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
...를 알려주게 되어 유감이야.
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
... 소식을 들으니 참 유감이야.
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias

Carta - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
... 께도 제 안부와 사랑을 전해주시고, 제가 매우 그리워 한다고 전해주세요.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario de la carta
... gửi lời chào cho bạn.
...도 안부를 물으십니다.
Se usa cuando otra persona envía saludos en una carta
Cho mình gửi lời chào tới...
...께도 안부 전해 주십시오.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
곧 답장 받길 기대하겠습니다.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
빨리 답장 주세요.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
... 이면 답장을 주세요.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
무언가 더 알고계신것이 있으시면 답장 주세요.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
건강히 지내세요.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
사랑합니다.
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
그리운 마음 담아 ... 가.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
그리운 마음 담아 ... 드림
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
감사하며, ... 드림
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
... 드림 (보냄)
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
사랑을 보내며, ... 드림
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
사랑과 함께 보냅니다.
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
사랑하는 마음으로,
Informal, se usa al escribirles a familiares