Esperanto | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Milý Johne,
Estimata John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Milá mamko / Milý taťko
Estimata Panjo/Paĉjo,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Milý strejdo Jerome,
Estimata Onklo Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Ahoj Johne,
Saluton John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Čau Johne,
Saluton John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Johne,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Můj milý / Má milá,
Mia kara,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Můj/Má nejdražší,
Mia kara,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Nejdražší Johne,
Estimata John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Děkuji za tvůj e-mail.
Dankon pro via retpoŝto.
Se usa para responder a una correspondencia
Rád(a) jsem od tebe znovu slyšel(a).
Estis bona denove aŭdi de vi.
Se usa para responder a una correspondencia
Omlouvám se, že jsem ti tak dlouho nenapsal(a)
Mi tre bedaŭras, ke mi ne skribis dum tiom longa.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Je to tak dávno, kdy jsme byli v kontaktu.
Estis tro longa, ke ni ne skribis.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Píši, abych Ti řekl(a), že...
Mi skribas por informi vin, ke...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Už máš nějaké plány na... ?
Ĉu vi havas planojn por...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Mnohokrát děkuji za poslání/pozvání/přiložení...
Dankon pro sendii / inviti / diri...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Jsem velmi vděčný(á), že jsi mi dal(a) vědět/nabídl(a)/napsal(a)...
Mi estas tre dankema al vi por diri min / proponi min / skribi al mi...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Bylo od tebe milé mi napsat/mi poslat/mě pozvat/...
Ĝi estis tiel afabla, ke vi skribas / invitas min / sendas min...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
S potěšením (vám) oznamuji, že...
Mi estas ĝojigita anonci, ke...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Byl(a) jsem potěšen(a), že slyším...
Mi ĝojis aŭdi, ke...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Je mi líto Tě/vás informovat, že...
Mi bedaŭras informi vin, ke...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Je mi moc líto, že...
Mi bedaŭras aŭdi tion...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Byl bych Ti vděčný(á), kdyby ses podíval na mé nové stránky na...
Mi dankus, se vi kontrolus mian novan retejon ĉe...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Prosím přidej si mě do/na... . Moje uživatelské jméno je...
Bonvolu aldoni min sur... mesaĝisto. Mia uzantnomo estas...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Pozdravuj... a řekni jim, že mi chybí.
Salutu al... kaj diru al ili kiel mi perdiĝas ilin.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... posílá pozdrav!
...sendas lian/ŝian amon.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Pozdravuj ode mě... .
Diru saluton al... por mi.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Těším se na tvojí odpověď.
Mi antaŭĝuas aŭdi de vi baldaŭ.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš brzy.
Reskribu baldaŭ.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Napiš mi prosím, až...
Skribu reen kiam...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Pošli mi zprávu, pokud se dozvíš něco dalšího.
Sendu al mi sciigon, kiam vi scias ion pli.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Opatruj se.
Atentu.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Miluji tě.
Mi amas vin.
Se usa al escribirle a la pareja
S přáním všeho nejlepšího,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Mějte se moc hezky,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Nejsrdečnější pozdravy,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Jen to nejlepší,
Ĉion bonan,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Ĉiu mia amo,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
S láskou,
Multe da amo,
Informal, se usa al escribirles a familiares
S láskou,
Multa amo,
Informal, se usa al escribirles a familiares