Vietnamita | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

亲爱的约翰,
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
亲爱的妈妈/爸爸,
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
亲爱的Jerome叔叔,
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
你好,约翰,
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
嘿,约翰,
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
约翰,
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
我亲爱的,
Gửi bạn,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
我最亲爱的,
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
最亲爱的约翰,
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
谢谢您的邮件。
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
很高兴再次收到您的来信。
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
对不起,这么久没有给你写信。
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
自从我们上次联系已经过了很长时间了。
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

我给您写信是为了告诉您...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
你对...有什么计划吗?
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
非常感谢发送/邀请/附上...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
非常谢谢您让我知道/为我提供/写信告诉我...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
非常感谢您给我写信/邀请我/给我发...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
很高兴宣布...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
听到...我非常高兴
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
很遗憾地告诉你们...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
听到...很遗憾
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
如果你能访问我的的新网站...,我将不胜感激。
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
请在...上加我,我的用户名是...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

向...致以我的祝福并告诉他们我很想念他们。
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...致上他/她的祝福。
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
代我向...问好。
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
我期待着尽快能收到您的回复。
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
尽快回复。
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
当...,请回复我。
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
如果你有更多消息,请发送给我。
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
保重。
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
我爱你。
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
衷心的祝福,
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以最衷心的祝福,
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
最衷心的问候,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
一切顺利,
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
致以我的祝福,
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
衷心祝福,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
衷心祝福,
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares