Vietnamita | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

ถึง จอห์น
Gửi Vi,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
เรียนคุณพ่อคุณแม่
Gửi bố / mẹ,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
เรียน คุณลุงเจอโรม
Cháu chào chú Triều,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
สวัสดี จอห์น
Lam thân mến,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
ว่าไง จอห์น
Thương thân mến,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
จอห์น
Tùng à,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
ถึงสุดที่รัก
Gửi bạn,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
ถึง สุดที่รัก
Anh / Em thân yêu,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
ถึงจอห์นที่รัก
Trúc thân yêu,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
ขอบคุณสำหรับอีเมลของคุณ
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Se usa para responder a una correspondencia
มันเป็นเรื่องน่ายินดีมากที่ได้ยินข่าวคราวจากคุณอีกครั้ง
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Se usa para responder a una correspondencia
ฉันเสียใจเป็นอย่างมากที่ฉันไม่ได้เขียนถึงคุณมานานมากแล้ว
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
มันเป็นเวลานานมากแล้วที่เราไม่ได้ติดต่อกัน
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

ฉันจะเขียนถึงคุณว่า...
Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Se usa cuando tienes noticias importantes
คุณมีแผนสำหรับการไป...หรือยัง?
Bạn có rảnh vào...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
ขอบคุณมากในการส่ง/เชิญชวน/แนบ...
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
ฉันรู้สึกดีอย่างมากที่บอกให้ฉันรู้/เอื้อ/เขียนถึง...
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
คุณใจดีมากที่เขียน/เชิญชวน/ส่งมาให้ฉัน
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
ฉันดีใจที่จะประกาศว่า...
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
ฉันยินดีอย่างมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất vui khi được biết...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
ฉันเสียใจที่ต้องบอกคุณว่า...
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
ฉันเสียใจมากที่ได้ยินว่า...
Mình rất tiếc khi hay tin...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
ฉันจะยินดีเป็นอย่างมากถ้าคุณจะเข้ามาดูในเว็บไซต์ของเราที่...
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
กรุณาเพิ่มฉันเข้ามาใน... ชื่อผู้ใช้ของฉันคือ...
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

ส่งความรักของฉันไปให้...และบอกเขาว่าฉันคิดถึงเขามากแค่ไหน
Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
...ส่งความรักของเขาและเธอมา
... gửi lời chào cho bạn.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
ฝากสวัสดี...ให้ฉันด้วย
Cho mình gửi lời chào tới...
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
ฉันตั้งหน้าตั้งตารอที่จะได้ยินจากคุณอีกครั้ง
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
จะติดต่อกลับไปอย่างเร็วที่สุด
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
กรุณาเขียนกลับมาเมื่อ...
Hãy hồi âm cho mình khi...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
กรุณาส่งข่าวสารมาให้ฉัน เมื่อคุณรู้อะไรเพิ่มเติม
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
ขอให้โชคดีนะ
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ฉันรักคุณ
Em yêu anh / Anh yêu em.
Se usa al escribirle a la pareja
ขอให้โชคดีนะ
Thân ái,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ขอให้คุณโชคดี
Thân,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ด้วยความเคารพอย่างสูง
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ด้วยความหวังดี
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ด้วยความรัก
Thân mến,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares
ด้วยความรัก
Thân thương,
Informal, se usa al escribirles a familiares