Danés | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
Kære John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
Kære Mor / Far,
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
Kære Onkel Jerome,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
Hej John,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
Hej John,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
John,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Gửi bạn,
Kære,
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
Kæreste,
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
Kæreste John,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Tak for din E-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Det var godt at høre fra dig igen.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Jeg er meget ked af jeg ikke har skrevet i så lang tid.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Det er så lang tid siden vi sidst havde kontakt.
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Jeg skriver for at fortælle dig at...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
har du lavet nogle planer den... ?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Mange tak for forsendelsen / invitationen / vedlæggelsen...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Jeg er meget taknemmelig for at du fortalte mig / tilbød mig / skrev...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Det var så venligt af dig at skrive / invitere / sende...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
Jeg er henrykt over at meddele at...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
Jeg var henrykt over at høre at...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
Jeg er ked af at må informere dig om at...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
Jeg var så ked af at høre at...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Jeg vil sætte pris på hvis du vil tjekke min nye hjemmeside på...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Vær venlig at tilføje mig på... messenger. Mit brugernavn er...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Sig hej til... og fortæl dem hvor meget jeg savner dem.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... gửi lời chào cho bạn.
... siger hej.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Cho mình gửi lời chào tới...
Sig hej til... for mig.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Skriv tilbage snart.
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
Skriv tilbage når...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Send mig nyheder, når du ved mere.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Have det godt.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
Jeg elsker dig.
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
De bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
Med de bedste ønsker,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
De venligste hilsner,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
Alt det bedste,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
Kærligst,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
Masser af kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
Kærlighed,
Informal, se usa al escribirles a familiares