Ruso | Frases - Personal | Email

Email - Encabezamiento e introducción

Gửi Vi,
Дорогой Иван,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Gửi bố / mẹ,
Дорогая мама/папа
Informal, forma estándar de dirigirse a tus padres
Cháu chào chú Triều,
Дорогой дядя Петя,
Informal, forma estándar de dirigirse a un miembro de tu familia
Lam thân mến,
Привет, Иван,
Informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Thương thân mến,
Здорово, Иван,
Muy informal, forma estándar de dirigirse a un amigo
Tùng à,
Иван,
Informal, forma directa de dirigirse a un amigo
Gửi bạn,
Любимый (ая),
Muy informal, se usa para dirigirse a un ser querido
Anh / Em thân yêu,
Дорогой мой...
Muy informal, se usa para dirigirse a la pareja
Trúc thân yêu,
Милый Иван,
Informal, se usa para dirigirse a la pareja
Cảm ơn bạn đã gửi E-mail cho mình.
Спасибо за E-mail.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình rất vui khi nhận được E-mail của bạn.
Рад(а) был(а) снова услышать о тебе.
Se usa para responder a una correspondencia
Mình xin lỗi vì lâu lắm rồi mình không viết thư cho bạn.
Извини, что так долго не писал(а)
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo
Đã lâu lắm rồi chúng ta không liên lạc với nhau.
Мы так давно не общались
Se usa cuando se escribe a un viejo amigo a quien no se ha contactado desde hace tiempo

Email - Cuerpo

Mình viết thư này để báo với bạn rằng...
Пишу вам, чтобы сообщить, что...
Se usa cuando tienes noticias importantes
Bạn có rảnh vào...?
У тебя есть какие-нибудь планы на...?
Se usa cuando quieres invitar a alguien a un evento o a una reunión
Cảm ơn bạn đã gửi thư / lời mời / đồ / quà cho mình.
Большое спасибо за то, что послали/пригласили/сообщили...
Se usa para agradecer a alguien / invitar a alguien / adjuntar información
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Я очень благодарен вам за то, что вы мне сообщили/предложили/написали...
Se usa cuando se agradece sinceramente a alguien por decir algo / ofrecer algo / escribir en referencia a algo
Mình rất vui khi nhận được thư / lời mời / đồ / quà bạn gửi.
Это было очень любезно с вашей стороны написать/пригласить/выслать...
Se usa cuando se aprecia sinceramente a alguien por escribirte / por invitarte a / por enviarte algo
Mình xin vui mừng thông báo rằng...
С удовольствием сообщаю, что...
Se usa cuando se anuncian buenas noticias a los amigos
Mình rất vui khi được biết...
Я был рад услышать, что...
Se usa cuando se transmite un mensaje o una noticia
Mình rất tiếc phải báo rằng...
К сожалению, должен вам сообщить, что...
Se usa cuando se anuncian malas noticias a un amigo
Mình rất tiếc khi hay tin...
Я так сожалею о...
Se usa para consolar a un amigo cuando ha recibido malas noticias
Bạn hãy xem website mới... của mình nhé.
Был бы тебе благодарен, если зайдешь на мой новый веб-сайт на странице...
Se usa cuando se quiere que un amigo vea tu nueva página web
Hãy add mình qua... Tên tài khoản của mình trên đó là...
Добавь меня в свои друзья на ...., пожалуйста. Мой ник ...
Se usa cuando se quiere que un amigo te agregue a un servicio de mensajería instantánea para poder comunicarse más a menudo

Email - Conclusión

Nhờ bạn chuyển lời tới... hộ mình là mình rất yêu và nhớ mọi người.
Передавай сердечные приветы ... и скажи им, что я очень по ним скучаю.
Se usa cuando quieres decirle a alguien que lo extrañas a través del destinatario del email
... gửi lời chào cho bạn.
...тоже шлет приветы.
Se usa cuando otra persona envía saludos en un email
Cho mình gửi lời chào tới...
Передай ... привет от меня.
Se usa cuando se quiere saludar a otra persona a través del destinatario
Mình rất mong sớm nhận được hồi âm của bạn.
Надеюсь на скорый ответ.
Se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình sớm nhé.
Ответь как можно скорее
Directo, se usa cuando se desea recibir una respuesta
Hãy hồi âm cho mình khi...
Напиши, если/когда...
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Khi nào biết thêm tin gì mới thì hãy báo cho mình nhé.
Напиши мне, если узнаешь что-нибудь об этом.
Se usa cuando quieres que el destinatario solo responda cuando tenga noticias de algo
Bạn / bố / mẹ giữ gìn sức khỏe nhé.
Береги себя.
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Em yêu anh / Anh yêu em.
Я тебя люблю.
Se usa al escribirle a la pareja
Thân ái,
С наилучшими пожеланиями
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân,
С наилучшими пожеланиями,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
С уважением..
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
Всего наилучшего,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân mến,
С любовью,
Informal, se usa al escribirles a familiares o amigos
Thân thương,
Я вас люблю,
Informal, se usa al escribirles a familiares
Thân thương,
Люблю,
Informal, se usa al escribirles a familiares