Danés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Vážený pane,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Til hvem dette ankommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jeg ville søge stillingen som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje silné stránky jsou...
Mine styrker er...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
Mit ekspertområde er...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mám výbornou znalost...
Jeg råder fremragende over...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mám znalost...
Jeg har en fungerende viden om...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jeg har... års erfaring indenfor...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jeg er en erfaren bruger af...
Se usa para referirse al software que manejas
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Výborné komunikační schopnosti
Fremragende kommunikations evner
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukce
Deduktiv argumentation
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logické myšlení
Logisk tænkning
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytické schopnosti
Analytiske evner
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Dobré interpersonální schopnosti
Gode interpersonel evner
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Vyjednávací schopnosti
Forhandlings evner
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentační dovednosti
Præsentations evner
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Ohledně referencí se obraťte na...
Referencer kan rekvieres fra...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jeg er ledig til et interview den...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
S pozdravem,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean