Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje silné stránky jsou...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mám výbornou znalost...
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mám znalost...
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Výborné komunikační schopnosti
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukce
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logické myšlení
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytické schopnosti
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Dobré interpersonální schopnosti
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Vyjednávací schopnosti
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentační dovednosti
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Ohledně referencí se obraťte na...
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Na pohovor se mohu dostavit dne...
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
S pozdravem,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
S pozdravem,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean