Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Vážený pane,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Milý Johne Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Jag skriver gällande er annons på ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje silné stránky jsou...
Mina främsta styrkor är ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Moje oblast odborných znalostí je...
Mitt kompetensområde är ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Mám výbornou znalost...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Mám znalost...
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Jag är en erfaren användare av ...
Se usa para referirse al software que manejas
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Výborné komunikační schopnosti
Utmärkt kommunikationsförmåga
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Dedukce
God slutledningsförmåga
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logické myšlení
Logiskt tänkande
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytické schopnosti
Analytisk förmåga
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Dobré interpersonální schopnosti
Bra samarbetsförmåga
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Vyjednávací schopnosti
Bra förhandlingsteknik
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Prezentační dovednosti
Bra presentationsteknik
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Můj životopis naleznete v příloze.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Ohledně referencí se obraťte na...
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
S pozdravem,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
S pozdravem,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
S úctou,
Vördsamt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Se srdečným pozdravem,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean