Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande er annons på ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
我想申请...一职
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
目前我在...工作,我的主要职责包括...
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

我对此工作很感兴趣,因为...
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我想为您工作,因为...
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我的强项是...
Mina främsta styrkor är ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
我很适合这个职位,因为...
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
我的专长是…
Mitt kompetensområde är ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
即使在压力下我也能保持高标准。
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
我熟练掌握...
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
我能用...语进行工作交流
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
我在...领域有...年工作经验
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
我是...的熟练使用者
Jag är en erfaren användare av ...
Se usa para referirse al software que manejas
我相信我是...和...技能的良好结合
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
出色的沟通技能
Utmärkt kommunikationsförmåga
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
演绎推理能力
God slutledningsförmåga
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
逻辑性思考
Logiskt tänkande
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
分析技能
Analytisk förmåga
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
良好的人际交往技能
Bra samarbetsförmåga
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
谈判技能
Bra förhandlingsteknik
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
观点陈述能力
Bra presentationsteknik
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
附件中含有我的个人简历。
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
可以从...处获得推荐信
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
我可以在...的时候接受面试
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
此致
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
Vördsamt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean