Tailandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

尊敬的先生,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
尊敬的女士,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
尊敬的先生/女士,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
尊敬的先生们,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
尊敬的收信人,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
尊敬的史密斯先生,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
尊敬的史密斯女士,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
尊敬的史密斯小姐/女士,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
亲爱的约翰 史密斯,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
我看到您于...在...上登的招聘信息
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
我想申请...一职
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
目前我在...工作,我的主要职责包括...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

我对此工作很感兴趣,因为...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我想为您工作,因为...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
我的强项是...
จุดแข็งของฉันคือ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
我很适合这个职位,因为...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
我的专长是…
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
即使在压力下我也能保持高标准。
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

我的母语是...,但我也会说...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
我熟练掌握...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
我能用...语进行工作交流
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
我在...领域有...年工作经验
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
我是...的熟练使用者
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Se usa para referirse al software que manejas
我相信我是...和...技能的良好结合
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
出色的沟通技能
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
演绎推理能力
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
逻辑性思考
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
分析技能
ทักษะในการวิเคราะห์
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
良好的人际交往技能
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
谈判技能
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
观点陈述能力
ทักษะในการนำเสนอ
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
附件中含有我的个人简历。
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
可以从...处获得推荐信
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
我可以在...的时候接受面试
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
此致
ด้วยความเคารพ
Formal, nombre del destinatario desconocido
此致
敬礼
ด้วยความเคารพ
Formal, muy usado, destinatario conocido
肃然至上
ด้วยความเคารพ
Formal, no tan usado, destinatario conocido
祝好
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean