Polaco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

존경하는 관계자 분께
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
존경하는 관계자 분께
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
존경하는 관계자 분께
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
존경하는 관계자 분(들)께
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
존경하는 김철수 님께
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
친애하는 최현우님께
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
...에 지원하고 싶습니다.
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
저의 장점은 ... 입니다.
Moje mocne strony to ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Biegle posługuję się programem/programami...
Se usa para referirse al software que manejas
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
추론 이해 능력
Rozumowanie dedukcyjne
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
논리적인 사고능력
Logiczne myślenie
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
분석 능력
Zdolności analityczne
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
좋은 사교성
Zdolności interpersonalne
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
협정 능력
Zdolności negocjacyjne
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
프리젠테이션 능력
Umiejętność prezentacji
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Referencje na żądanie.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Referencje na żądanie od ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... (이름) 드림
Z wyrazami szacunku,
Formal, muy usado, destinatario conocido
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
감사합니다. ...씨.
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que se tutean