Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

존경하는 관계자 분께
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
존경하는 관계자 분께
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
존경하는 관계자 분께
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
존경하는 관계자 분(들)께
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
존경하는 관계자 분(들)께
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
존경하는 김철수 님께
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
존경하는 김희연 님께
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
친애하는 최현우님께
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Jag skriver gällande er annons på ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
...에 지원하고 싶습니다.
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
저의 장점은 ... 입니다.
Mina främsta styrkor är ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Mitt kompetensområde är ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Jag är en erfaren användare av ...
Se usa para referirse al software que manejas
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
Utmärkt kommunikationsförmåga
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
추론 이해 능력
God slutledningsförmåga
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
논리적인 사고능력
Logiskt tänkande
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
분석 능력
Analytisk förmåga
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
좋은 사교성
Bra samarbetsförmåga
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
협정 능력
Bra förhandlingsteknik
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
프리젠테이션 능력
Bra presentationsteknik
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
... (이름) 드림
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
... (이름) 드림
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Vördsamt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
감사합니다. ...씨.
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean