Chino | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Kære Hr.,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Kære Fru.,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Kære Hr./Fru.,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Til hvem dette ankommer,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Kære Hr. Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Kære Fru. Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Kære Frk. Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Kære Fr. Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Kære John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jeg ville søge stillingen som...
我想申请...一职
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
我对此工作很感兴趣,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
我想为您工作,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mine styrker er...
我的强项是...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
我很适合这个职位,因为...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mit ekspertområde er...
我的专长是…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
即使在压力下我也能保持高标准。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
我的母语是...,但我也会说...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jeg råder fremragende over...
我熟练掌握...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jeg har en fungerende viden om...
我能用...语进行工作交流
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jeg har... års erfaring indenfor...
我在...领域有...年工作经验
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jeg er en erfaren bruger af...
我是...的熟练使用者
Se usa para referirse al software que manejas
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
我相信我是...和...技能的良好结合
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Fremragende kommunikations evner
出色的沟通技能
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiv argumentation
演绎推理能力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisk tænkning
逻辑性思考
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytiske evner
分析技能
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Gode interpersonel evner
良好的人际交往技能
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Forhandlings evner
谈判技能
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Præsentations evner
观点陈述能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
附件中含有我的个人简历。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencer kan rekvieres fra...
可以从...处获得推荐信
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jeg er ledig til et interview den...
我可以在...的时候接受面试
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med venlig hilsen
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med venlig hilsen
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Med respekt,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Med venlig hilsen
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean