Chino | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Hyvä Herra,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Hyvä Rouva,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Hyvä vastaanottaja,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Hyvät vastaanottajat,
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Hyvä herra Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Hyvä rouva Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Hyvä neiti Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Hyvä neiti / rouva Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Hyvä John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Haluaisin ilmaista kiinnostukseni … paikkaa varten, josta ilmoititte …
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Kirjoitamme teille liittyen...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Viittaan ilmoitukseenne... päiväykseltä...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Luin ilmoituksenne kokeneesta ... lehdestä ... ja kiinnostuin suuresti.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Minulla on ilo hakea tätä ilmoitettua paikkaa, sillä...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Haluaisin hakea ... paikkaa...
我想申请...一职
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Työskentelen tällä hetkellä ... ja vastuualueisiini kuuluu...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Olen kiinnostunut tästä työstä erityisesti siksi, että...
我对此工作很感兴趣,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Haluaisin työskennellä teillä, koska...
我想为您工作,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Vahvuuksiini kuuluvat...
我的强项是...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ainut / ainoat heikkouteni on / ovat ..., mutta teen töitä parantaakseni näitä.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Sopisin hyvin tähän tehtävään, koska...
我很适合这个职位,因为...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Vaikka minulla ei ole aikaisempaa kokemusta kyseisestä alasta, olen työskennellyt...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Ammatilliset edellytykseni vaikuttavat sopivan yrityksenne vaatimuksiin.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Työskennellessäni ... paransin / edistin / laajensin tietojani ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Asiantuntemukseni keskittyy...
我的专长是…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Työskennellessäni... hankin pätevyyden...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Edes kiivaan työtahdin edessä en laiminlyö tarkkaavaisuutta, ja olisin siksi erittäin sopiva tämän työn vaatimuksiin...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Saavutan korkeatasoisia tuloksia myös kovan paineen alla
即使在压力下我也能保持高标准。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Siksi haluaisinkin mahdollisuuden yhdistää kiinnostuksen kohteeni tähän työhön.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Olen erittäin kiinnostunut ... ja arvostaisin suuresti mahdollisuutta laajentaa tietämystäni aiheesta työskentelemällä kanssanne.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Kuten liitteenä olevasta ansioluettelosta näkyy, kokemukseni sekä edellytykseni vastaavat haetun paikan vaatimuksia.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Tämänhetkinen asemani ... yrityksessä ... on tarjonnut mahdollisuuden työskennellä korkeassa paineessa ryhmäympäristössä, jossa on tärkeää tehdä töitä tiimissä jotta aikataulut tulisi saavutettua
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Omien vastuualueideni lisäksi olen omaksunut myös taitoja ...
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Äidinkieleni on ..., mutta puhun myös...
我的母语是...,但我也会说...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Hallitsen ...kielen loistavasti...
我熟练掌握...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Minulla on hyvät perustaidot...
我能用...语进行工作交流
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Minulla on ... vuoden kokemus työskentelystä...
我在...领域有...年工作经验
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Olen käyttänyt paljon ohjelmia...
我是...的熟练使用者
Se usa para referirse al software que manejas
Uskoakseni minulta löytyy sopiva yhdistelmä ... ja ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Erinomainen kyky kommunikoida
出色的沟通技能
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deduktiivinen ajattelu
演绎推理能力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Looginen ajattelu
逻辑性思考
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analyyttiset taidot
分析技能
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Hyvät ihmissuhdetaidot
良好的人际交往技能
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Neuvottelukyvyt
谈判技能
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Esiintymistaidot
观点陈述能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Olen äärimmäisen motivoitunut ja odotan suuresti monipuolisia tehtäviä, joita yrityksenne tarjoama paikka tarjoaisi.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Näen uudet tehtävät / tämän paikan tervetulleena haasteena, jota odotan suuresti.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Haluaisin mielelläni mahdollisuuden keskustella tehtävien yksityiskohdista kanssanne henkilökohtaisesti.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Hakemuksen liitteenä myös ansioluettelo
附件中含有我的个人简历。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Voin toimittaa myös suosituksia tarpeen tullen...
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Suosituksia voi pyytää...
可以从...处获得推荐信
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Olen saatavilla haastatteluun...
我可以在...的时候接受面试
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Kiitos ajastanne ja harkinnastanne. Odotan suuresti mahdollisuutta päästä keskustelemaan henkilökohtaisesti kanssanne siitä, miksi olisin sopiva juuri tähän tehtävään.
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Ystävällisin terveisin,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Ystävällisin terveisin,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Kunnioittavasti,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Parhain terveisin,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean