Español | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Αξιότιμε κύριε,
Distinguido Señor:
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Αξιότιμη κυρία,
Distinguida Señora:
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Distinguidos Señores:
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Apreciados Señores:
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A quien pueda interesar
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Apreciado Sr. Pérez:
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Apreciada Srta. Pérez:
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Apreciada Sra. Pérez:
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Estimado Sr. Pérez:
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Quisiera postularme para el puesto de... anunciado en... el día...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Escribo en relación al anuncio encontrado en...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Le escribo en referencia a su anuncio en... con fecha del...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
He leído con gran interés su anuncio para un... con experiencia... en la edición de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Tengo el placer de postularme para el puesto anunciado, como...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Quisiera postularme para el puesto de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Actualmente me encuentro trabajando en... y mis responsabilidades incluyen...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Estoy especialmente interesado(a) en este trabajo, como...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Quisiera trabajar para ustedes debido a...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mis puntos fuertes son...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Diría que mi(s) único(s) punto(s) débil(es) es/son... . Pero tengo la intención de mejorar en esa(s) área(s).
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Estoy calificado(a) para el puesto ya que...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Aunque no tengo experiencia previa en..., he tenido...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mis cualidades profesionales / habilidades parecen adecuarse a las exigencias de su compañía.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante mi experiencia como... mejoré / amplié / expandí mis conocimientos de...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Η ειδικότητά μου είναι...
Mi área de conocimiento es...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Mientras trabajé en... desarrollé la capacidad de...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Incluso cuando trabajo con gran rapidez, no dejo de lado la precisión y por ello estaría especialmente capacitado(a) para las demandas de este puesto como...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Incluso bajo presión puedo mantener altos estándares.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Y así tendría la oportunidad de combinar mis intereses con este puesto de trabajo.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Tengo un gran interés en... y apreciaría la oportunidad de ampliar mis conocimientos al trabajar con ustedes.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Como pueden ver en mi currículo, mi experiencia y capacidades encajan con los requisitos de este puesto.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mi posición actual como... en... me ha dado la oportunidad de trabajar bajo presión en un ambiente de trabajo en equipo en donde es primordial trabajar en estrecha comunicación con los colegas para así cumplir con los plazos de entrega.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Además de mis responsabilidades como... también desarrollé habilidades como...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Mi lengua materna es..., pero también hablo...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Είμαι άριστος γνώστης της...
Tengo un manejo excelente de...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Έχω μια καλή γνώση της...
Manejo el... en un contexto de trabajo.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Tengo... años de experiencia desempeñándome como...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Soy un usuario experimentado / una usuaria experimentada de...
Se usa para referirse al software que manejas
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Creo que poseo la combinación adecuada de... y...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Excelentes habilidades de comunicación
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Επαγωγική λογική
Razonamiento deductivo
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Λογική σκέψη
Razonamiento lógico
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Αναλυτικές ικανότητες
Capacidad de análisis
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Buena comunicación interpersonal
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Aptitudes de negociación
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Ικανότητες παρουσίασης
Habilidad para hablar en público
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Estoy inmensamente motivado(a) y me complacería encargarme de la variedad de tareas que un puesto en su compañía me ofrecería.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Veo este puesto como un reto y me alegraría la posibilidad de obtenerlo.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Me complacería tener la oportunidad de discutir los detalles de este puesto personalmente.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Encontrará mi currículo adjunto.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Puedo proporcionar referencias... (personales, laborales) si así lo requieren.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Las referencias pueden ser solicitadas a...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Estoy disponible para ser entrevistado(a) el día...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Gracias por su tiempo y consideración. Me complacería tener la oportunidad de conversar personalmente sobre por qué estoy calificado(a) para este puesto. Por favor, contácteme por...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Με εκτίμηση,
Se despide cordialmente,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Με εκτίμηση,
Atentamente,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Με εκτίμηση,
Respetuosamente,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saludos,
Informal, entre socios de negocios que se tutean