Holandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Αξιότιμε κύριε,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Αξιότιμη κυρία,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Ik solliciteer naar de functie van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Mijn sterke punten zijn ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Η ειδικότητά μου είναι...
Mijn vakgebied is ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Είμαι άριστος γνώστης της...
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Έχω μια καλή γνώση της...
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Ik beschik over goede kennis van ...
Se usa para referirse al software que manejas
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Επαγωγική λογική
Analytisch denkvermogen
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Λογική σκέψη
Logisch denkvermogen
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Αναλυτικές ικανότητες
Analytische vaardigheden
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Goede intermenselijke vaardigheden
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Onderhandelingsvaardigheden
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Ικανότητες παρουσίασης
Presentatievaardigheden
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Με εκτίμηση,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Με εκτίμηση,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean