Italiano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Αξιότιμε κύριε,
Gentilissimo,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Αξιότιμη κυρία,
Gentilissima,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Gentili Signore e Signori,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Alla cortese attenzione di ...,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
A chi di competenza,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Gentilissimo Bianchi,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
In risposta all'annuncio apparso ne...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
I miei punti di forza sono...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Η ειδικότητά μου είναι...
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Είμαι άριστος γνώστης της...
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Έχω μια καλή γνώση της...
Sto imparando...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Sono un(') utente esperto/a di...
Se usa para referirse al software que manejas
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
Eccellenti doti comunicative
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Επαγωγική λογική
Capacità deduttive e di ragionamento
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Λογική σκέψη
Capacità logiche
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Αναλυτικές ικανότητες
Capacità analitiche
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
Ottime abilità interpersonali
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Διαπραγματευτικές ικανότητες
Capacità di negoziazione
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Ικανότητες παρουσίασης
Capacità di presentazione
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
In allegato trova il mio cv.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Sono disponibile per un colloquio...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Με εκτίμηση,
In fede,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Με εκτίμηση,
Cordialmente,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Με εκτίμηση,
I miei più cordiali saluti,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Saluti
Informal, entre socios de negocios que se tutean