Chino | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Geachte heer
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Geachte mevrouw
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Geachte heer, mevrouw
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Geachte dames en heren
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Geachte dames en heren
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Geachte heer Jansen
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Geachte mevrouw Jansen
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Beste meneer Jansen
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Ik solliciteer naar de functie van ...
我想申请...一职
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
我对此工作很感兴趣,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
我想为您工作,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mijn sterke punten zijn ...
我的强项是...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
我很适合这个职位,因为...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mijn vakgebied is ...
我的专长是…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
即使在压力下我也能保持高标准。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
我的母语是...,但我也会说...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
我熟练掌握...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Ik beschik over een goede beheersing van ...
我能用...语进行工作交流
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ik heb ... jaren ervaring als ...
我在...领域有...年工作经验
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Ik beschik over goede kennis van ...
我是...的熟练使用者
Se usa para referirse al software que manejas
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
我相信我是...和...技能的良好结合
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Uitstekende communicatieve vaardigheden
出色的沟通技能
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Analytisch denkvermogen
演绎推理能力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logisch denkvermogen
逻辑性思考
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytische vaardigheden
分析技能
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Goede intermenselijke vaardigheden
良好的人际交往技能
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Onderhandelingsvaardigheden
谈判技能
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentatievaardigheden
观点陈述能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
附件中含有我的个人简历。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
可以从...处获得推荐信
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
我可以在...的时候接受面试
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Met vriendelijke groet,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Met vriendelijke groet,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Hoogachtend,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Met de beste groeten,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean