Checo | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Dear Sir,
Vážený pane,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Vážená paní,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Vážený pane / Vážená paní,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Chtěl(a) bych se ucházet o na pracovní pozici ..., která byla inzerována v... dne....
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Píši Vám ohledně inzerátu zveřejněný dne...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Reaguji na Váš inzerát v... ze dne...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Četl jsem Váš inzerát ohledně pozice oblasti... a mám o toto místo velký zájem.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Mám velký zájem o inzerovanou pozici, a to...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
I would like to apply for the position of…
Chtěl(a) bych se ucházet o pozici...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Currently I am working for… and my responsibilities include…
V současné době pracuji pro... a mezi mé zodpovědnosti patří...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

I am particularly interested in this job, as…
Mám zájem zejména o tuto práci, jelikož...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I would like to work for you, in order to…
Chtěl(a) bych pracovat u Vaší společnosti, protože...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
My strengths are…
Moje silné stránky jsou...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Řekl(a) bych, že moje jediná slabá stránka / slabé stránky jsou... . Ale snažím se na této oblasti / těchto oblastech pracovat.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
I would be well suited to the position because…
Na tuto pozici jsem ideální kandidát, protože...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Although I have no previous experience in…, I have had…
I když nemám předchozí zkušenosti v..., měl(a) jsem...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesní kvalifikace / schopnosti se zdají být dobře hodí k požadavkům vaší společnosti.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Na pozici... jsem si zlepšil(a) v/ jsem udělal(a) pokroky v/ rozšířila své znalosti v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
My area of expertise is…
Moje oblast odborných znalostí je...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Whilst working at… I became highly competent in…
Při práci na... jsem získal(a) kompetence v...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
I když pracujete ve vysoké rychlosti, je důležité nezanedbávat přesnost, a proto by bylo vhodné kvůli daným požadavky pracovat jako...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Even under pressure I can maintain high standards.
Dokáži i pod tlakem udržet vysoké standardy své práce.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Na této pozici bych měl možnost spojit své zájmy s touto prací.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Mám velký zájem o... a oceňuji možnost / příležitost rozšířit své znalosti na této pozici.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak můžete vidět z mého přiloženého životopisu, moje zkušenosti a kvalifikace odpovídají požadavkům dané pracovní pozice.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje aktuální pozice jako... pro... mi poskytla příležitost pracovat v náročném týmovém prostředí, kde je nezbytně nutné úzce spolupracovat se svými kolegy, aby byly splněny všechny termíny včas.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Kromě svých zodpovědností jako... jsem si také osvojil dovednosti jako... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Můj rodný jazyk je..., ale mohu také mluvit...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
I have an excellent command of…
Mám výbornou znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
I have a working knowledge of…
Mám znalost...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
I have …years experience of working…
Mám... roky/let zkušeností z práce...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
I am an experienced user of…
Jsem pokročilý uživatel programů jako...
Se usa para referirse al software que manejas
I believe I possess the right combination of...and… .
Věřím, že dokonale kombinuji... a... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Excellent communication skills
Výborné komunikační schopnosti
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deductive reasoning
Dedukce
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logical thinking
Logické myšlení
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytical skills
Analytické schopnosti
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Good interpersonal skills
Dobré interpersonální schopnosti
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negotiation skills
Vyjednávací schopnosti
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentation skills
Prezentační dovednosti
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Mám velkou motivaci pracovat ve vaší společnosti a těším se na rozmanitou práci, kterou mi tato pozice může nabídnout.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Vidím nové úkoly/tuto pozici jako pozitivní výzvu, na kterou se těším.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Rád(a) bych prodiskutoval(a) další informace o mých zkušenostech a detailech o dané pozici na eventuálním pohovoru.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Můj životopis naleznete v příloze.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
I can supply references from…if required.
V případě potřeby mohu dodat reference od... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
References can be requested from…
Ohledně referencí se obraťte na...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
I am available for interview on…
Na pohovor se mohu dostavit dne...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Děkuji za Váš čas a zvážení mé žádosti. Těším se na eventuální osobní setkání, kde bych měl(a) příležitost ukázat, že jsem ideální kandidát pro tuto pozici. Prosím kontaktujte mě na...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
S pozdravem,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
S úctou,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informal, entre socios de negocios que se tutean