Danés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Dear Sir,
Kære Hr.,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Kære Fru.,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru.,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Til hvem dette ankommer,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jeg ønsker at søge stillingen som... som I opslog i... den... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jeg skriver som svar på jeres jobopslag opslået på...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jeg henviser til jeres jobopslag i... dateret... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jeg læste jeres jobopslag om en erfaren... i... nummer... med stor interesse.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Det er mig en fornøjelse at søge den annonceret stilling, som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
I would like to apply for the position of…
Jeg ville søge stillingen som...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Currently I am working for… and my responsibilities include…
På nuværende tidspunkt arbejder jeg for... og jeg er ansvarlig for...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

I am particularly interested in this job, as…
Jeg er især interesseret i dette job, fordi...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I would like to work for you, in order to…
Jeg vil gerne arbejde for jer, for at...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
My strengths are…
Mine styrker er...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jeg vil sige at min eneste svaghed/svagheder er... Men jeg vil gerne forbedre dette/disse område/områder.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
I would be well suited to the position because…
Jeg vil være velegnet til stillingen fordi...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Although I have no previous experience in…, I have had…
Selvom jeg ikke har tidligere erfaring i..., har jeg haft...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mine professionelle kvalifikationer/færdigheder virker til at være passende til jeres virksomheds krav.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
I løbet af min tid som..., forbedrede jeg/ fremmede jeg/ forlængede jeg/ min viden om...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
My area of expertise is…
Mit ekspertområde er...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Whilst working at… I became highly competent in…
Mens jeg arbejdede hos...Blev jeg meget kvalificeret i...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Selv når jeg arbejder i et højt tempo, forsømmer jeg ikke nøjagtighed og vil derfor i særdeleshed være egenet til de krav der er for at arbejde som...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Even under pressure I can maintain high standards.
Selv under pres kan jeg opretholde høje standarder.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Jeg vil derfor have muligheded for at kombinere mine interesser med denne anbringelse.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jeg har en livlig interesse i... og jeg ville sætte pris på at få muligheden/ chancen for at udvide min viden ved ar bejde for jer.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som du kan se fra mit vedlagte CV, matcher mine erfaringer og kvalifikationer denne stillings krav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Min nuværende stilling som... for... har givet mig muligheden for at arbejde i et højt tempo, teammiljø hvor det er essentielt at være i stand til at arbejde tæt med mine kollegaer for at nå en deadline.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Udover mine ansvarsområder som..., har jeg også udviklet... færdigheder.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Mit modersmål er..., men jeg kan også snakke...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
I have an excellent command of…
Jeg råder fremragende over...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
I have a working knowledge of…
Jeg har en fungerende viden om...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
I have …years experience of working…
Jeg har... års erfaring indenfor...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
I am an experienced user of…
Jeg er en erfaren bruger af...
Se usa para referirse al software que manejas
I believe I possess the right combination of...and… .
Jeg mener at jeg besidder den rigtige kombination af... og...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Excellent communication skills
Fremragende kommunikations evner
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deductive reasoning
Deduktiv argumentation
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logical thinking
Logisk tænkning
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytical skills
Analytiske evner
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Good interpersonal skills
Gode interpersonel evner
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negotiation skills
Forhandlings evner
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentation skills
Præsentations evner
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jeg er meget motiveret og ser frem til det varieret arbejde som en stilling i jeres virksomhed kan tilbyde mig.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jeg ser nye opgaver / denne stilling som en velkommen udfordring, som jeg ser frem til.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jeg tager gerne imod muligheden for at diskutere yderligere detaljer om stillingen med dig personligt.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Du kan finde mit resumé / CV vedlagt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
I can supply references from…if required.
Jeg kan skaffe referencer fra... Hvis nødvendigt.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
References can be requested from…
Referencer kan rekvieres fra...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
I am available for interview on…
Jeg er ledig til et interview den...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tak for din tid og overvejelse. Jeg ser frem til muligheden for en personlig samtale om hvorfor jeg i særdeleshed passer til denne stilling. Kontakt mig venligst via...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Med respekt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informal, entre socios de negocios que se tutean