Holandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Dear Sir,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Beste meneer Jansen
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Hierbij solliciteer ik naar de vacature van ... die u in ... op ... gepubliceerd heeft.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Naar aanleiding van uw vacature op ... schrijf ik u ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Naar aanleiding van uw vacature in ... van ...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Met grote interesse heb ik de vacature gelezen voor de positie van een ervaren ... in de editie ... van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Graag solliciteer ik naar de door u uitgeschreven vacature, omdat ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
I would like to apply for the position of…
Ik solliciteer naar de functie van ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Op dit moment werk ik voor ... . Mijn werkzaamheden bestaan uit ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

I am particularly interested in this job, as…
Ik ben zeer geïnteresseerd in deze baan, omdat ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I would like to work for you, in order to…
Ik zou graag voor u willen werken, om ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
My strengths are…
Mijn sterke punten zijn ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Ik denk dat ... mijn zwakke punten zijn. Maar ik werk eraan dit gebied/deze gebieden te verbeteren.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
I would be well suited to the position because…
Ik ben geschikt voor deze functie, omdat ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Although I have no previous experience in…, I have had…
Ofschoon ik geen ervaring heb in ..., heb ik wel ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Mijn professionele kwaliteiten/vaardigheden corresponderen met de vereisten van uw bedrijf.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Tijdens mijn tijd als ..., heb ik mijn kennis van ... verbeterd/vergroot/uitgebreid.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
My area of expertise is…
Mijn vakgebied is ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Whilst working at… I became highly competent in…
Tijdens mijn werk bij ... ben ik zeer bekwaam geworden in ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Ook in stressvolle situaties verlies ik nauwkeurigheid niet uit het oog. Daarom ben ik bijzonder geschikt zijn voor de eisen van ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Even under pressure I can maintain high standards.
Ook onder druk kan ik hoge kwaliteitsstandaarden handhaven.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
En daarmee zou ik de mogelijkheid hebben mijn interesses met deze functie te combineren.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Ik interesseer mij bijzonder voor deze functie en ik zou de kans om mijn kennis samen met u te kunnen vergroten zeer waarderen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Zoals u in mijn cv kunt zien, komen mijn ervaring en mijn vaardigheden overeen met de vereisten van deze functie.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Mijn huidige baan als ... biedt mij de gelegenheid in een veeleisende werkomgeving te werken, waar een nauwe samenwerking met mijn collega´s essentieel is voor het halen van deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Naast mijn verantwoordelijkheden als ... heb ik ook vaardigheden in ... ontwikkeld.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
... is mijn moedertaal en daarnaast spreek ik ook ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
I have an excellent command of…
Ik beschik over een uitstekende beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
I have a working knowledge of…
Ik beschik over een goede beheersing van ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
I have …years experience of working…
Ik heb ... jaren ervaring als ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
I am an experienced user of…
Ik beschik over goede kennis van ...
Se usa para referirse al software que manejas
I believe I possess the right combination of...and… .
Ik denk dat ik over de geschikte combinatie beschik van ... en ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Excellent communication skills
Uitstekende communicatieve vaardigheden
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deductive reasoning
Analytisch denkvermogen
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logical thinking
Logisch denkvermogen
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytical skills
Analytische vaardigheden
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Good interpersonal skills
Goede intermenselijke vaardigheden
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negotiation skills
Onderhandelingsvaardigheden
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentation skills
Presentatievaardigheden
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Ik ben zeer gemotiveerd en ik verheug me op de veelzijdige werkzaamheden die een functie binnen uw bedrijf mij zouden bieden.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Ik zie de nieuwe taken/deze nieuwe functie als een interessante uitdaging, waar ik naar uitkijk.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Graag zou ik verdere details van deze functie in een persoonlijk gesprek met u willen bespreken.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Bijgevoegd vindt u mijn curriculum vitae/cv.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
I can supply references from…if required.
Op verzoek kan ik u mijn referenties van ... toesturen.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
References can be requested from…
Referenties kunnen worden aangevraagd bij ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
I am available for interview on…
Voor een sollicitatiegesprek ben ik beschikbaar op ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Bedankt voor uw tijd en moeite. Graag zou ik mijn geschiktheid voor deze functie in een gesprek nader willen toelichten. U kunt mij bereiken via ...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Yours faithfully,
Met vriendelijke groet,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Met vriendelijke groet,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Hoogachtend,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Met de beste groeten,
Informal, entre socios de negocios que se tutean