Polaco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Dear Sir,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Szanowni Państwo,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Szanowni Państwo,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Szanowny Panie,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Szanowna Pani,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Szanowny Panie,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
I refer to your advertisement in…dated… .
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
I would like to apply for the position of…
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

I am particularly interested in this job, as…
Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I would like to work for you, in order to…
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
My strengths are…
Moje mocne strony to ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
I would be well suited to the position because…
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Although I have no previous experience in…, I have had…
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
My area of expertise is…
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Whilst working at… I became highly competent in…
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Even under pressure I can maintain high standards.
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
I have an excellent command of…
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
I have a working knowledge of…
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
I have …years experience of working…
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
I am an experienced user of…
Biegle posługuję się programem/programami...
Se usa para referirse al software que manejas
I believe I possess the right combination of...and… .
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Excellent communication skills
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deductive reasoning
Rozumowanie dedukcyjne
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logical thinking
Logiczne myślenie
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytical skills
Zdolności analityczne
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Good interpersonal skills
Zdolności interpersonalne
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negotiation skills
Zdolności negocjacyjne
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentation skills
Umiejętność prezentacji
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Please find my résumé / CV attached.
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
I can supply references from…if required.
Referencje na żądanie.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
References can be requested from…
Referencje na żądanie od ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
I am available for interview on…
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Yours faithfully,
Z wyrazami szacunku,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Z wyrazami szacunku,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Z poważaniem,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Pozdrawiam,
Informal, entre socios de negocios que se tutean