Rumano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Dear Sir,
Stimate Domn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Stimată Doamnă,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Stimate Domn/Doamnă,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Stimați Domni,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
În atenția cui este interesat,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Stimate Domnule Popescu,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Stimată Domnișoară Popescu,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Dragă Andrei Popescu,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Doresc să aplic pentru postul de...post de care am luat la cunoștință prin intermediul...în data de...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Vă scriu în legătură cu anunțul postat pe...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Fac referire la anunțul Dvs. din...din data de...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Am citit anunțul Dvs. prin care căutaţi un om cu experiență în domeniul...în numărul...al publicației...cu mare interes.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Cu deosebit interes aplic pentru postul de... scos la concurs.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
I would like to apply for the position of…
Aș dori să aplic pentru poziția de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Currently I am working for… and my responsibilities include…
În prezent lucrez pentru..și responsabilitățile mele includ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

I am particularly interested in this job, as…
Sunt interesat în mod special de acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I would like to work for you, in order to…
Aș dori să lucrez pentru compania Dvs. deoarece...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
My strengths are…
Punctele mele forte sunt...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Aș spune că singurul/singurele mele punct slab/puncte slabe este/sunt... . Dar intenționez să îmbunătățesc și acest/aceste aspect/aspecte.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
I would be well suited to the position because…
Aș fi persoana potrivită pentru acest post deoarece...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Although I have no previous experience in…, I have had…
În ciuda faptului că nu am o experiență anterioară în domeniul..., am avut totuși...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Calificările/Abilitățile mele profesionale se dovedesc a fi potrivite cerințelor companiei Dvs.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Pe perioada cât am lucrat ca..., mi-am îmbunătățit/îmbogățit/extins cunoștințele în domeniul...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
My area of expertise is…
Domeniul meu de bază este...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Whilst working at… I became highly competent in…
Cu toate că am lucrat în domeniul...am căpătat cunoştinţe avansate şi în...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Chiar şi atunci când lucrez într-un ritm alert nu neglijez acurateţea muncii şi prin urmare consider că aş persoana potrivită pentru postul de...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Even under pressure I can maintain high standards.
Chiar şi când lucrez sub presiune pot menţine standardele muncii foarte ridicate.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Prin urmare aş avea ocazia să combin domeniile mele de interes cu acest loc de muncă.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Am un real interes în... şi aş aprecia foarte mult oportunitatea/şansa de a îmi lărgi cunoştinţele lucrânnd pentru compania Dvs.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
După cum reiese şi din CV-ul ataşat, experienţa şi calificările mele se potrivesc cerinţelor postului.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Postul de...ocupat la... mi-a oferit oportunitatea de a lucra într-un mediu solicitant în care se punea accentul pe lucrul în echipă, mediu unde este esenţial să lucrezi eficient în echipă pentru a face faţă termenelor-limită.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Pe lângă responsabilităţile mele ca..., am căpătat de asemenea şi abilităţi în domeniul...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Limba mea nativă este..., dar vorbesc fluent şi...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
I have an excellent command of…
Stăpânesc foarte bine...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
I have a working knowledge of…
Cunosc la nivel mediu...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
I have …years experience of working…
Am...ani de experienţă în domeniul...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
I am an experienced user of…
Sunt un utilizator experimentat de...
Se usa para referirse al software que manejas
I believe I possess the right combination of...and… .
Consider că deţin combinaţia ideală între...şi... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Excellent communication skills
Abilităţi de comunicare excelente.
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deductive reasoning
Gândire deductivă.
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logical thinking
Gândire logică.
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytical skills
Abilităţi analitice.
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Good interpersonal skills
Abilităţi interpersonale bune.
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negotiation skills
Abilităţi de negociere
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentation skills
Abilităţi în adresarea către un public larg.
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Sunt foarte motivat şi anticipez cu plăcere activitatea variată pe care un post în compania Dvs. mi-ar oferi-o.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Văd noile sarcini/acest post ca pe o provocare pe care o anticipez cu plăcere.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Aş întâmpina cu bucurie posibilitatea de a discuta cu Dvs. personal detaliile legate de post.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Ataşat scrisorii puteţi regăsi CV-ul meu.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
I can supply references from…if required.
Vă pot furniza referiţe de la... dacă sunt necesare.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
References can be requested from…
Referinţele pot fi solicitate de la...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
I am available for interview on…
Sunt disponibil pentru un interviu pe...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Vă mulţumesc pentru timpul acordat şi pentru citirea aplicaţiei. Aştept cu interes posibilitatea de a vă expune personal motivele pentru care consider că sunt persoana potrivită pentru acest post. Vă rog să mă contactaţi prin...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Yours faithfully,
Cu stimă,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Cu sinceritate,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Cu respect,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Toate cele bune,
Informal, entre socios de negocios que se tutean