Sueco | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Dear Sir,
Bäste herrn,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Dear Madam,
Bästa fru,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Dear Sir / Madam,
Bästa herr eller fru,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dear Sirs,
Bästa herrar,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
To whom it may concern,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Dear Mr. Smith,
Bäste herr Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Dear Mrs. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Dear Miss Smith,
Bästa fröken Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Dear Ms. Smith,
Bästa fru Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Dear John Smith,
Bäste John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
I am writing in response to your advertisement posted on…
Jag skriver gällande er annons på ...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
I refer to your advertisement in…dated… .
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
I would like to apply for the position of…
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Currently I am working for… and my responsibilities include…
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

I am particularly interested in this job, as…
Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I would like to work for you, in order to…
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
My strengths are…
Mina främsta styrkor är ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
I would be well suited to the position because…
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Although I have no previous experience in…, I have had…
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
My area of expertise is…
Mitt kompetensområde är ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Whilst working at… I became highly competent in…
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Even under pressure I can maintain high standards.
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

My native language is…, but I can also speak…
Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
I have an excellent command of…
Jag har utmärkta kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
I have a working knowledge of…
Jag har grundläggande kunskaper i ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
I have …years experience of working…
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
I am an experienced user of…
Jag är en erfaren användare av ...
Se usa para referirse al software que manejas
I believe I possess the right combination of...and… .
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Excellent communication skills
Utmärkt kommunikationsförmåga
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Deductive reasoning
God slutledningsförmåga
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logical thinking
Logiskt tänkande
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytical skills
Analytisk förmåga
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Good interpersonal skills
Bra samarbetsförmåga
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Negotiation skills
Bra förhandlingsteknik
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Presentation skills
Bra presentationsteknik
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Please find my résumé / CV attached.
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
I can supply references from…if required.
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
References can be requested from…
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
I am available for interview on…
Jag finns tillgänglig för intervju ...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Yours faithfully,
Med vänlig hälsning,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Yours sincerely,
Med vänliga hälsningar,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Respectfully yours,
Vördsamt,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Kind/Best regards,
Vänliga hälsningar,
Informal, entre socios de negocios que se tutean