Griego | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Gentilissimo,
Αξιότιμε κύριε,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Gentilissima,
Αξιότιμη κυρία,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Gentili Signore e Signori,
Αξιότιμε κύριε/ κυρία,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Alla cortese attenzione di ...,
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
A chi di competenza,
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Gentilissimo Sig. Rossi,
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Gentilissima Sig.na Verdi,
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Gentilissimo Bianchi,
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Con la presente inoltro la mia candidatura per il ruolo di ..., come letto nel Suo annuncio pubblicato ne... .
Θέλω να υποβάλω αίτηση για τη θέση του... που διαφημίστηκε στην... στις....
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
In risposta all'annuncio apparso ne...
Σας γράφω ως απάντηση στην αγγελία σας που δημοσιεύτηκε...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Dopo aver letto il Suo annuncio per il ruolo di..., pubblicato ne... in data...
Αναφέρομαι στη διαφήμιση σας σε... ημερομηνία... .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Il Suo annuncio per il ruolo di esperto in..., pubblicato ne... in data..., ha suscitato in me grande interesse.
Διάβασα την αγγελία σας για έναν έμπειρο... στο... τεύχος του... με μεγάλο ενδιαφέρον.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Vorrei sottoporre alla Vostra cortese attenzione il mio interesse ad un'eventuale assunzione nella Vostra Azienda nel ruolo di...
Είμαι στην ευχάριστη θέση να υποβάλω αίτηση για την διαφημιζόμενη θέση, ως...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Con la presente, desidero sottoporre alla Sua attenzione il mio interesse per la posizione di...
Θα ήθελα να υποβάλω αίτηση για τη θέση του...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Attualmente lavoro per... in qualità di...
Αυτή τη στιγμή εργάζομαι για... και οι ευθύνες μου περιλαμβάνουν...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Durante la mia formazione accademica e post laurea ho sempre mostrato particolare interesse per...
Ενδιαφέρομαι ιδιαίτερα για αυτή τη δουλειά, ως...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mi rivolgo alla Vostra azienda poiché nutro particolare interesse per...
Θα ήθελα να δουλέψω για σας, έτσι ώστε...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
I miei punti di forza sono...
Τα δυνατά μου σημεία περιλαμβάνουν...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Se è vero che... può essere considerato un punto di debolezza, vorrei altresì menzionare la mia determinazione nel...
Θα έλεγα ότι οι αδυναμία / αδυναμίες μου είναι... . Μολαταύτα θα ήθελα να βελτιωθώ σε αυτή/αυτές την περιοχή/ τις περιοχές.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Ritengo di possedere i requisiti richiesti per il lavoro come...
Είμαι κατάλληλος/η για τη θέση αυτή επειδή...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Nonostante non abbia esperienza pregressa nel settore del..., sono sicuro che la mia passata attività di...
Αν και δεν έχω καμία προηγούμενη εμπειρία στην..., είχα...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Le diverse e prolungate esperienze di lavoro accumulate mi hanno permesso di sviluppare passione e competenze spendibili professionalmente all'interno della Vostra azienda.
Τα επαγγελματικά μου προσόντα / δεξιότητες είναι προσαρμοσμένα στις ανάγκες της επιχείρησής σας.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Durante i miei studi in... / la mia ultima esperienza lavorativa come..., ho avuto modo di approfondire / fortificare / cementare le mie conoscenze...
Κατά τη διάρκεια της θητείας μου ως ..., βελτίωσα / βάθυνα / επέκτεινα τις γνώσεις μου περί...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
L'area in cui si concentra la mia conoscenza e la mia esperienza è...
Η ειδικότητά μου είναι...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Lavorando nel settore delle..., ho accumulato esprienza e competenza in...
Ενώ εργαζόμουν στο... ανάπτυξα την ικανότητα να...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Pur lavorando sotto pressione nel passato non ho mai rinunciato all'accuratezza dei risultati del mio lavoro, ritengo dunque di essere la persona adatta per ricoprire la carica di...
Ακόμη και όταν δουλεύω σε συνθήκες άγχους, δεν αμελώ την ακρίβεια και γιαυτό το λόγο είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για τις απαιτήσεις αυτής της θέσης εργασίας ως...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Dalle mie esperienze passate posso garantirVi efficacia anche nei momenti di maggiore pressione.
Ακόμη και κάτω από πίεση μπορώ να διατηρήσω υψηλά πρότυπα.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
La posizione come... si combina, inoltre, perfettamente con i miei interessi personali.
Και έτσι θα είχα την ευκαιρία να συνδυάσω τα ενδιαφέροντα μου με αυτή την θέση εργασίας.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Dato il mio entusiasmo / vivo interesse per..., lavorare presso la Vostra azienda mi darebbe modo di ampliare ulteriormente le mie conoscenze nel settore.
Έχω ένα μεγάλο ενδιαφέρον για... και θα εκτιμούσα την ευκαιρία να διευρύνω τις γνώσεις μου δουλεύοντας μαζί σας.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Come si può osservare dal mio curriculum, le qualificazioni e le esperienze conseguite sono in sintonia con i criteri richiesti per questo lavoro.
Όπως μπορείτε να δείτε στο βιογραφικό μου, η εμπειρία και τα προσόντα μου ταιριάζουν με τις απαιτήσεις αυτής της θέσης.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Il mio incarico come... mi ha dato l'opportunità di confrontarmi con situazioni di stress, con il lavoro all'interno di un team dove diventa essenziale la collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi.
Η τρέχουσα θέση μου ως... για... μου επέτρεψε να εργαστώ σε περιβάλλον υψηλής πίεσης ως μέλος ομάδας, όπου είναι πολύ σημαντική η συνεργασία προκειμένου να τηρηθούν όλες οι προθεσμίες.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Oltre al mio incarico come..., ho anche avuto modo di sviluppare...
Εκτός από τις αρμοδιότητές μου ως..., επίσης ανάπτυξα δεξιότητες όπως...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Sono un(a) madrelingua... e parlo...
Η μητρική μου γλώσσα είναι..., αλλά επίσης μπορώ να μιλήσω...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Parlo fluentemente... / Ho perfetta padronanza della lingua...
Είμαι άριστος γνώστης της...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Sto imparando...
Έχω μια καλή γνώση της...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Ho... anni di esperienza lavorativa nel settore...
Έχω... χρόνια εμπειρίας δουλεύοντας ως...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Sono un(') utente esperto/a di...
Είμαι έμπειρος χρήστης...
Se usa para referirse al software que manejas
Ritengo che la combinazione delle competenze esposte sia...
Πιστεύω ότι κατέχω τον σωστό συνδυασμό... και... .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Eccellenti doti comunicative
Άριστες δεξιότητες επικοινωνίας
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Capacità deduttive e di ragionamento
Επαγωγική λογική
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Capacità logiche
Λογική σκέψη
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Capacità analitiche
Αναλυτικές ικανότητες
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Ottime abilità interpersonali
Καλές διαπροσωπικές δεξιότητες
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Capacità di negoziazione
Διαπραγματευτικές ικανότητες
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Capacità di presentazione
Ικανότητες παρουσίασης
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

In chiusura sottolineo ancora una volta la mia motivazione e il profondo interesse per il lavoro di... all'interno della Vostra azienda.
Έχω υψηλά κίνητρα και ανυπομονώ να λάβω την ποικίλη εργασία που θα μου πρόσφερε μια θέση εργασίας μαζί σας.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
La posizione presso la Vostra azienda costituisce per me una sfida che sono pronto/a ad accogliere fin da subito.
Βλέπω αυτή τη θέση ως μια ευπρόσδεκτη πρόκληση, που ανυπομονώ να αντιμετοπίσω.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Rimango a disposizione per un colloquio telefonico o presso la ditta.
Θα καλωσόριζα την ευκαιρία να συζητήσω περαιτέρω λεπτομέρειες για την θέση με εσάς προσωπικά.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
In allegato trova il mio cv.
Παρακαλώ βρείτε συνημμένο το βιογραφικό μου σημείωμα.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
In allegato sono disponibili alcune referenze da parte di...
Μπορώ να παρέχω συστάσεις από... εάν απαιτείται.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Per ulteriori referenze rivolgersi a...
Μπορείτε να ζητήσετε συστάσεις από...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Sono disponibile per un colloquio...
Είμαι διαθέσιμος για συνέντευξη στις...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Ringraziandola anticipatamente per la considerazione e il tempo speso, rimango a sua disposizione per un colloquio. Può contattarmi al...
Σας ευχαριστώ πολύ για το χρόνο και προσοχή σας. Ανυπομονώ να έχω την ευκαιρία να συζητήσω μαζί σας ο ίδιος τους λόγους για τους οποίους είμαι ιδιαίτερα κατάλληλος για αυτή τη θέση. Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου μέσω...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
In fede,
Με εκτίμηση,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Cordialmente,
Με εκτίμηση,
Formal, muy usado, destinatario conocido
I miei più cordiali saluti,
Με εκτίμηση,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Saluti
Φιλικοί χαιρετισμοί,
Informal, entre socios de negocios que se tutean