Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
I wish to apply for the post of…which you advertised in…on… .
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
I am writing in response to your advertisement posted on…
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
I refer to your advertisement in…dated… .
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
I read your advertisement for an experienced…in the…issue of…with great interest.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
I have pleasure in applying for the advertised position, as…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
I would like to apply for the position of…
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
Currently I am working for… and my responsibilities include…
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
I am particularly interested in this job, as…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
I would like to work for you, in order to…
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje mocne strony to ...
My strengths are…
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
I would say that my only weakness / weaknesses are… . But I am looking to improve in this / these area/s.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
I would be well suited to the position because…
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
Although I have no previous experience in…, I have had…
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
My professional qualifications / skills appear to be well suited to your company's requirements.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
During my time as ..., I improved / furthered / extended / my knowledge of…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
My area of expertise is…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
Whilst working at… I became highly competent in…
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
Even when working at high speed, I do not neglect accuracy and would therefore be particularly suitable for the demands of working as ….
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
Even under pressure I can maintain high standards.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
And thus I would have the opportunity to combine my interests with this placement.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
I have a lively interest in … and would appreciate the opportunity / chance to broaden my knowledge by working with you.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
As you can see from my enclosed résumé, my experience and qualifications match this position's requirements.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
My current position as…for...has provided me with the opportunity to work in a high-pressure, team environment, where it is essential to be able to work closely with my colleagues in order to meet deadlines.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
In addition to my responsibilities as..., I also developed…skills.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
My native language is…, but I can also speak…
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
I have an excellent command of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
I have a working knowledge of…
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
I have …years experience of working…
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Biegle posługuję się programem/programami...
I am an experienced user of…
Se usa para referirse al software que manejas
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
I believe I possess the right combination of...and… .
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
Excellent communication skills
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
Deductive reasoning
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiczne myślenie
Logical thinking
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Zdolności analityczne
Analytical skills
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Zdolności interpersonalne
Good interpersonal skills
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Zdolności negocjacyjne
Negotiation skills
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Umiejętność prezentacji
Presentation skills
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
I am highly motivated and look forward to the varied work which a position in your company would offer me.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
I see new tasks / this position as a welcome challenge, which I look forward to.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
I would welcome the opportunity to discuss further details of the position with you personally.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
Please find my résumé / CV attached.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Referencje na żądanie.
I can supply references from…if required.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencje na żądanie od ...
References can be requested from…
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
I am available for interview on…
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
Thank you for your time and consideration. I look forward to the opportunity to personally discuss why I am particularly suited to this position. Please contact me via…
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku,
Yours sincerely,
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam,
Kind/Best regards,
Informal, entre socios de negocios que se tutean