Tailandés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Szanowny Panie,
เรียน คุณผู้ชาย
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Szanowna Pani,
เรียน คุณผู้หญิง
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Szanowni Państwo,
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Szanowni Państwo,
เรียน ท่านทั้งหลาย
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Szanowni Państwo,
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Szanowny Panie,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Szanowna Pani,
เรียนคุณ สมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Szanowna Pani,
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Szanowna Pani,
เรียน คุณสมิทธิ์
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Szanowny Panie,
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
W odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone w..., chciałbym ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Piszę do Państwa w odpowiedzi na ogłoszenie zamieszczone...
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
W odpowiedzi na Państwa ogłoszenie zamieszczone w...dnia...
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Z ogromnym zainteresowaniem przeczytałem Państwa ogłoszenie o pracy na stanowisko starszego... zamieszczone w...
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Zgłaszam moją kandydaturę na stanowisko ...
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Pragnę ubiegać się o stanowisko...
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Obecnie pracuję w... i odpowiadam za...
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jestem szczególnie zainteresowany pracą na tym stanowisku, ponieważ...
ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Chciałbym pracować w Państwa firmie, by móc...
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Moje mocne strony to ...
จุดแข็งของฉันคือ...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Moją główną słabością jest.../Do moich głównych słabości należy... . Stale jednak nad nią pracuję.
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Uważam, że jestem odpowiednim kandydatem na to stanowisko, ponieważ...
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Chociaż nie mam doświadczenia w..., to byłem...
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Moje profesjonalne umiejętności/kwalifikacje w pełni odpowiadają wymaganiom stawianym przez Państwa firmę.
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Podczas mojej pracy jako... , rozwinąłem się/ zdobyłem praktyczne doświadczenie/ poszerzyłem moją wiedzę w zakresie...
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Największe doświadczenie zdobyłem w dziedzinie...
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Pracując jako...rozwinąłem moje profesjonalne kompetencje w...
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Nawet przy dużym nakładzie obowiązków, zawsze dbam o dokładność, co jest szczególnie istotne w pracy...
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Także pracując pod presją, osiągam wysokie rezultaty.
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
W ten sposób miałbym możliwość połączenia pracy z moimi zainteresowaniami.
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jestem bardzo zainteresowany... i będę wdzięczny za możliwość/ szansę profesjonalnego rozwoju, jaką mi da praca z Państwem.
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jak mogą Państwo zauważyć w załączonym CV, moje doświadczenie i kwalifikacje są adekwatne do wymagaństawianych na tym stanowisku.
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Moje obecne stanowisko... wymaga współdziałania w zgranym zespole pracującym pod silną presją. Aby przestrzegać wyznaczonych terminów, niezbędna jest ścisła współpraca między jego członkami.
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Oprócz doświadczenia zdobytego na stanowisku..., rozwinąłem również swoje umiejętności ...
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Moim ojczystym językiem jest..., a ponadto płynnie posługuję się...
ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Osiągnąłem zaawansowany poziom w...
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
W stopniu komunikatywnym posługuję się...
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Posiadam ...-letnie doświadczenie w pracy...
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Biegle posługuję się programem/programami...
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Se usa para referirse al software que manejas
Sądzę, iż posiadam wysoko rozwinięte umiejętności ...i... .
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Bardzo dobre umiejętności komunikacyjne
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
Rozumowanie dedukcyjne
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiczne myślenie
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Zdolności analityczne
ทักษะในการวิเคราะห์
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Zdolności interpersonalne
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Zdolności negocjacyjne
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Umiejętność prezentacji
ทักษะในการนำเสนอ
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Moje szczególne zainteresowanie pracą w Państwa firmie wynika z różnorodności zadań na tym stanowisku.
ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Zadania na tym stanowisku/Tę pozycję postrzegam jako nowe wyzwanie, które umożliwi mi profesjonalny rozwój.
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Z przyjemnością omówiłbym szczegóły dotyczące stanowiska podczas spotkania.
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
W załączniku zamieszczam moje CV/życiorys.
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Referencje na żądanie.
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
Referencje na żądanie od ...
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
W kwestii rozmowy kwalifikacyjnej, jestem dyspozycyjny...
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Dziękuję za poświęcony przez Państwa czas i rozważenie mojej kandydatury. Będę wdzięczny za możliwość spotkania i omówienia mojej aplikacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt...
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formal, nombre del destinatario desconocido
Z wyrazami szacunku,
ด้วยความเคารพ
Formal, muy usado, destinatario conocido
Z poważaniem,
ด้วยความเคารพ
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Pozdrawiam,
ด้วยความเคารพ
Informal, entre socios de negocios que se tutean