Chino | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Bäste herrn,
尊敬的先生,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
尊敬的女士,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
尊敬的先生/女士,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
尊敬的先生们,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
尊敬的收信人,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
尊敬的史密斯先生,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯女士,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
尊敬的史密斯小姐,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
亲爱的约翰 史密斯,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
我想申请您于...在...上刊登的...招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jag skriver gällande er annons på ...
我写这封信是看到您在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
我看到您于...在...上登的招聘信息
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
我对您在...杂志,第...期上刊登的招聘有经验的...一职很感兴趣
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
很高兴申请您所刊登的...职位招聘
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
我想申请...一职
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
目前我在...工作,我的主要职责包括...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
我对此工作很感兴趣,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
我想为您工作,因为...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mina främsta styrkor är ...
我的强项是...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
我要说我唯一的缺点/缺点是...,但我期待着改进此/这些方面。
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
我很适合这个职位,因为...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
尽管我过去没有...领域的经验,但是有...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
我的专业素质/技能和贵公司的要求非常匹配。
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
做...工作期间,我改进/增强/扩展了...领域的知识
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
我的专长是…
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
在...工作期间,我很能胜任...方面的工作
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
即使工作节奏很快,我也没有忽视过准确性,因此特别适合...的工作要求
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
即使在压力下我也能保持高标准。
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
这样我有机会将个人兴趣和此职位结合起来。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
我对...很有兴趣,很珍惜和您共事的机会以拓展个人视野。
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
从我附上的简历您可以看出,我的经历和素质很符合这个职位的要求。
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
我现在在...公司的...职位让我有机会在一个高压的团队环境下工作,为了按时完成任务,我必须和同事们紧密合作。
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
除了作为...的职责,我还锻炼了...的技能。
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
我的母语是...,但我也会说...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jag har utmärkta kunskaper i ...
我熟练掌握...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jag har grundläggande kunskaper i ...
我能用...语进行工作交流
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
我在...领域有...年工作经验
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jag är en erfaren användare av ...
我是...的熟练使用者
Se usa para referirse al software que manejas
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
我相信我是...和...技能的良好结合
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Utmärkt kommunikationsförmåga
出色的沟通技能
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
God slutledningsförmåga
演绎推理能力
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiskt tänkande
逻辑性思考
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytisk förmåga
分析技能
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bra samarbetsförmåga
良好的人际交往技能
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Bra förhandlingsteknik
谈判技能
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Bra presentationsteknik
观点陈述能力
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
我积极性很高,很期待贵公司该职位所能提供的丰富的工作内容。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
我把新任务/这个职位看作挑战,并且很期待获得这个职位。
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
我很期待有机会和您进一步讨论职位细节。
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
附件中含有我的个人简历。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
如有需要,我可以从...处提供推荐信。
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
可以从...处获得推荐信
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jag finns tillgänglig för intervju ...
我可以在...的时候接受面试
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
感谢您的时间和考虑,我期待着有机会和您讨论为什么我很适合这个职位。您可以通过...联系我
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med vänlig hälsning,
此致
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
此致
敬礼
Formal, muy usado, destinatario conocido
Vördsamt,
肃然至上
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
祝好
Informal, entre socios de negocios que se tutean