Coreano | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

Bäste herrn,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Bästa fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Bästa herr eller fru,
존경하는 관계자 분께
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Bästa herrar,
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
존경하는 관계자 분(들)께
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Bäste herr Smith,
존경하는 김철수 님께
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Bästa fröken Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Bästa fru Smith,
존경하는 김희연 님께
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Bäste John Smith,
친애하는 최현우님께
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
Jag ansöker om tjänsten som ... som ni har annonserat om i ... den ... .
...에 소개된 ... 자리에 지원하고 싶습니다.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
Jag skriver gällande er annons på ...
...에 소개된 광고를 보고 이 글을 드립니다.
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
Jag skriver gällande till er annons i ... den ... .
...(날짜)자 ...에 소개된 광고를 보고 글을 드립니다.
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
Jag läste med stort intresse att ni söker efter en erfaren ... och jag passar beskrivningen.
...(잡지이름) ... 호에 소개된 .. 분야의 경험자를 찾고계신다는 글을 관심있게 읽었습니다.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
Jag ansöker härmed om er utlysta tjänst som ...
...에 지원하게 되어 기쁩니다.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
Jag skulle vilja lämna in min ansökan för tjänsten som ...
...에 지원하고 싶습니다.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
För närvarande arbetar jag för/hos/på ... och mina ansvarsområden är ...
현재 저는 ...에서 근무하고 있으며, .... 관련 일을 하고 있습니다.
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

Jag är särskilt intresserad av det här jobbet eftersom.....
... 때문에, 저는 특히 이 일에 관심이 있습니다.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Jag skulle vilja arbeta för er eftersom ...
...를 위해서, 귀하와 함께 일하고 싶습니다.
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
Mina främsta styrkor är ...
저의 장점은 ... 입니다.
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
Jag skulle säga att min/a enda svaghet/er är ... . Men jag stävar till att förbättra mig inom detta/dessa område/n ... .
제 약점은 ... 라고 감히 말씀드릴 수 있습니다. 하지만, 저는 .... 것들을 개선시키려고 노력하고 있습니다.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
Jag är övertygad om att denna position passar mig eftersom ... .
저는 그 일과 아주 잘 맞는 사람입니다. 왜냐하면,
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
Även om jag inte har någon tidigare erfarenhet av ... har jag haft ...
비록 ... 분야에서의 경험은 없지만, 저는 .... 을 해보았습니다.
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
Min/mina yrkesmässiga kompetens/kvalifikationer verkar vara pefekt lämpad/e för ert företags behov.
귀사의 요구사항과 저의 전공 지식/능력 등이 매우 잘 부합합니다.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
Under min tid som ... förbättrade/fördjupade/utökade jag mitt kunnande inom följande områden ...
...로 일하는 동안, 저는 .... 분야에서의 경험과 지식을 개선/향상/넓혔습니다.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
Mitt kompetensområde är ...
... 분야에서 저는 전문적인 지식과 능력을 갖고 있습니다.
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
Genom att arbeta för ... samlade jag på mig mycket erfarenhet inom/av ...
... 분야에서 일을 하는 동안, 저는 ...에 관련한 많은 전문 능력들을 배울 수 있었습니다.
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
Även då jag jobbar i ett högt tempo är jag alltid mycket noggrann. Därför skulle jag vara mycket väl lämpad för tjänsten som ... .
저는 빠른 속도로 일을 처리하면서도 절대 정확성을 놓치지 않습니다. 그 점이 ... 로 일하는데 크게 도움이 될것이라고 생각합니다.
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
Även under hårt tryck upprätthåller jag en hög standard.
업무가 많아 압박감이 느껴지더라도,저는 우수하게 업무를 수행할 수 있습니다.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
Tjänstens arbetsuppgifter går hand i hand med mina personliga intressen.
그러므로, 저는 이 기회와 저의 관심사를 결합시켜 일해보고 싶습니다.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Jag är mycket intresserad av ... och skulle uppskatta möjligheten att få bredda min kunskap genom att arbeta hos er.
저는 ... 분야에 굉장한 관심이 있습니다. 그러므로, 귀하와 함께 일하며 이 분야에 대한 저의 지식과 경험을 더욱 넓힐 수 있는 이 기회를 소중하게 생각합니다.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
Som ni kan se från min bifogade CV stämmer mina erfarenheter och kvalifikationer väl överens med tjänstens anställningskrav.
동봉된 제 이력서에서 알 수 있듯이, 제가 가진 경험들과 능력들은 본 지원 자리와 매우 잘 맞습니다.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
Under min nuvarande anställning som ... hos ... har jag arbetat i ett högt tempo tillsammans med mina kollegor för att uppnå gemensamma mål. Detta har hjälpt mig att inse vikten av ett nära samarbete för att möta deadlines.
저의 현재 직업인 ...는 저에게 업무 부담감을 지혜롭게 넘기는 법, 마감일을 맞추기 위해 팀 동료들과 협동해야 하는 팀워크 등을 알려주었습니다.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
Utöver mitt ansvar som ... har jag även tränat upp mina färdigheter i/gällande ... .
...로써의 책임감과 의무외에도, 저는 .... 능력들을 배웠습니다.
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

Mitt modersmål är ... men jag talar även ...
제 모국어는 ... 이며, 이 외에도 저는 ... 를 유창하게 구사할 수 있습니다.
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
Jag har utmärkta kunskaper i ...
저는 높은 수준의 ...를 구사할 수 있습니다.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
Jag har grundläggande kunskaper i ...
저는 ...로 중간정도의 의사소통을 구사할 수 있습니다.
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
Jag har ... års erfarenhet av arbete inom/med ...
저는 ...에서 ...년 간 일한 경험이 있습니다.
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
Jag är en erfaren användare av ...
저는 숙련된 ... 사용자 입니다.
Se usa para referirse al software que manejas
Jag anser att jag besitter både ... och ... i ett kompletterande förhållande.
저는 제가 ... 과 ... 능력의 올바른 결합을 갖고 있다고 생각합니다.
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
Utmärkt kommunikationsförmåga
훌륭한 팀 내 의사소통 능력
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
God slutledningsförmåga
추론 이해 능력
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
Logiskt tänkande
논리적인 사고능력
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
Analytisk förmåga
분석 능력
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
Bra samarbetsförmåga
좋은 사교성
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
Bra förhandlingsteknik
협정 능력
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
Bra presentationsteknik
프리젠테이션 능력
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

Jag är mycket motiverad och ser fram emot det varierande arbete som en position inom ert företag skulle innebära.
다시한번 저는 간절하게 이 일을 원하며, 귀사와 함께 일하며 하게 될 여러가지 일들을 기대하고 있습니다.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag ser nya uppgifter/den här tjänsten som en välkommen utmaning och jag ser fram emot dem/den.
다시 한번 이번 기회와 새로운 일들을 저는 기쁜 도전이자 과제로 생각하며, 함께 일하게 될 날을 기대하고 있습니다.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
Jag skulle uppskatta möjligheten att få diskutera detaljerna kring tjänsten ansikte mot ansikte.
제가 관계자 분과 일에 관하여 좀 더 자세하게 이야기할 기회를 주신다면 감사하겠습니다.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
Du hittar min CV/meritförteckning som en bilaga.
동봉되어 있는 제 이력서를 읽어보아 주십시오.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
Vid behov kan jag tillhandahålla personliga referenser från ... .
원하신다면, ...에 관련한 자료를 보내드릴 수 있습니다.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
För ytterligare referenser, vänligen kontakta ...
... 분들께 참고 자료를 요청하실 수 있습니다.
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
Jag finns tillgänglig för intervju ...
저는 ... 날에 인터뷰를 하고 싶습니다.
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
Tack för er tid och för att ni är villiga att överväga min ansökan. Jag ser fram emot möjligheten att personligen få diskutera varför jag är särskilt lämpad för denna tjänst. Vänligen kontakta mig via ... .
시간을 내어 주시고 고려해주셔서 감사합니다. 인터뷰를 통해 제가 이 일을 원하는 이유와 회사관련 사항들을 좀 더 이야기해 보고 싶습니다. ..... 를 통해 제게 연락 주시면 감사하겠습니다.
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
Med vänlig hälsning,
... (이름) 드림
Formal, nombre del destinatario desconocido
Med vänliga hälsningar,
... (이름) 드림
Formal, muy usado, destinatario conocido
Vördsamt,
존경하는 ... 님께, ... (나의 이름) 드림
Formal, no tan usado, destinatario conocido
Vänliga hälsningar,
감사합니다. ...씨.
Informal, entre socios de negocios que se tutean