Francés | Frases - Solicitudes | Carta de Presentación

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de Presentación - Introducción

เรียน คุณผู้ชาย
Monsieur,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
เรียน คุณผู้หญิง
Madame,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
เรียนคุณผู้ชาย/คุณผู้หญิง
Madame, Monsieur,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
เรียน ท่านทั้งหลาย
Madame, Monsieur,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
ถึงท่านไม่ทราบชื่อ
Aux principaux concernés,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
เรียน คุณสมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
เรียนคุณ สมิทธิ์
Madame Dupont,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
เรียน นางสาว สมิทธิ์
Mademoiselle Dupont,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
เรียน คุณสมิทธิ์
Madame Dupont,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
เรียน คุณจอห์น สมิทธิ์
Monsieur Dupont,
Menos formal, si se ha tenido trato con el destinatario previamente
ฉันต้องการสมัครในตำแหน่ง..ที่คุณได้ประกาศโฆษณาเอาไว้ใน...ที่...
Je souhaite postuler au poste...dont vous avez publié l'annonce dans... le...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado en un periódico o revista
ฉันเขียนมาเพื่อตอบโฆษณาที่คุณได้เขียนใส่ไว้ใน...
Je vous écris en réponse à l'annonce parue sur...
Fórmula estándar usada cuando se solicita un empleo encontrado online
ฉันอ้างอิงไปถึงโฆณาของคุณ...วันที่...
Au sujet de l'offre d'emploi sur/dans...datée du...
Fórmula estándar usada para explicar dónde se encontró el anuncio para un puesto de trabajo
ฉันเห็นโฆษณาของคุณสำหรับผู้ที่มีประสบการณ์ในเรื่องของ...
J'ai lu votre annonce pour un(e)... expérimenté(e) dans le numéro... de... avec beaucoup d'intérêt.
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo encontrado en un periódico o revista
ฉันยินดีที่จะสมัครงานในตำแหน่งที่ได้มีการโฆษณาเอาไว้
J'ai le plaisir de poser ma candidature pour le poste de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
ฉันต้องการยื่นสมัครงานในตำแหน่ง...
Je souhaite poser ma candidature pour le poste de...
Fórmula estándar usada para solicitar un trabajo
ในตอนนี้ฉันกำลังทำงานให้...หน้าที่รับผิดชอบของฉันประกอบไปด้วย...
Je travaille actuellement pour... et mes responsabilités incluent...
Se usa como oración introductoria para describir tu situación laboral actual y lo que involucra

Carta de Presentación - Argumentos

ฉันสนใจงานเหล่านี้เป็นพิเศษ...
Je suis particulièrement intéressé(e) par ce poste car...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
ฉันต้องการทำงานให้คุณเพื่อ...
J'aimerais travailler pour votre entreprise, afin de...
Se usa para explicar por qué quisieras solicitar un puesto específico
จุดแข็งของฉันคือ...
Mes qualités principales sont...
Se usa para exponer cuáles son tus principales atributos
ฉันต้องการจะบอกว่าจุดอ่อนของฉันคือ... แต่ฉันก็หวังว่าจะสามารถพัฒนาข้อเหล่านั้นได้
Je dirais que mes faiblesses sont... mais j'ai hâte de pouvoir travailler sur ces domaines afin de m'améliorer.
Se usa para reflexionar sobre tus puntos débiles, pero mostrando que estás decidido a mejorar en esas áreas
ฉันเหมาะสมกับตำแหน่งนี้เป็นอย่างมากเพราะ...
Je suis particulièrement apte à pourvoir ce poste parce que...
Se usa para explicar por qué eres un buen candidato para el trabajo
ถึงแม้ว่าฉันจะไม่มีประสบการณ์ใน...แต่ฉันเคยทำ...
Bien que je n'ai pas d'expérience en..., j'ai eu...
Se usa si nunca has trabajado en cierto campo laboral, pero puedes demostrar cualidades a partir de otras experiencias que has tenido
คุณสมบัติและทักษะของฉันนั้นเหมาะสมสำหรับเกณฑ์ของบริษัทคุณเป็นอย่างมาก
Mes qualifications / compétences professionnelles semblent très adaptées aux exigences de votre entreprise.
Se usa para explicar qué habilidades hacen de ti un buen candidato para el trabajo
ในตอนนั้นที่ฉันทำงานเป็น... ฉันได้พัฒนาความรู้ของฉันในด้านของ...
Durant mon expérience en tant que..., j'ai développé mes connaissances en...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo y la capacidad para adquirir nuevas habilidades
สิ่งที่ฉันถนัดคือ...
Mon domaine d'expertise est...
Se usa para mostrar en qué campo te has desarrollado
ระหว่างตอนที่ทำงานอยู่ที่...ฉันมีความสามารถเป็นอย่างมากในเรื่องของ...
Pendant que je travaillais à... j'ai développé des compétences en...
Se usa para demostrar tu experiencia en un cierto campo o demostrar la habilidad para adquirir nuevas habilidades
ถึงแม้ว่าจะต้องทำงานในสภาวะกดดันแต่ฉันก็ไม่ละเลยความถูกต้องของงานและเหมาะสมเป็นอย่างมากในการทำงานในฐานะ...
Même en travaillant sous pression, je fournis un travail précis et rigoureux. C'est pourquoi je pense que je serais tout à fait adapté(e) à ce poste et ses exigences en matière de...
Se usa para explicar por qué serías bueno para un puesto basado en la experiencia obtenida en trabajos previos
ถึงแม้ว่าต้องทำงานท่ามกลางความกดดัน ฉันก็สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Même sous pression, je produis toujours un travail de haute qualité.
Se usa para mostrar que puedes trabajar en un ambiente de negocio exigente
และดังนั้นฉันต้องขอใช้โอกาสนี้ในการรวบรวมความสนใจทั้งหมดไว้ในตำแหน่งนี้
Je voudrais donc avoir l'opportunité de d'investir mes centres d'intérêts dans cet emploi.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
ฉันมีความสนใจอย่างมากเกี่ยวกับ...และซาบซึ้งใจกับโอกาสนี้เป็นอย่างมาก นอกจากนี้การที่ฉันได้ร่วมงานกับคุณนั้นยังเป็นการเสริมสร้างความรู้ของตัวเองอีกด้วย
J'ai un intérêt tout particulier pour... et je serais ravi de pouvoir étendre mes connaissances en... en travaillant avec vous.
Se usa para mostrar que posees un interés personal en el trabajo
คุณคงเห็นจากประวัติส่วนตัวที่ฉันแนบเอาไว้ให้ ประสบการณ์การทำงานและคุณสมบัติของฉันนั้นเหมาสมกับตำแหน่งที่คุณเปิดรับ
Comme vous pouvez le voir sur mon CV, mon expérience et mes qualifications correspondent aux exigences de ce poste.
Se usa para hacer resaltar tu currículo y demostrar cuán capacitado estás para ese puesto
ตำแหน่งปัจจุบันของฉันในฐานะของ...ได้เปิดโอกาสแก่ฉันมากมายในการทำงานภายใต้สภาวะกดดัน สภาแวดล้อมแบบการทำงานร่วมกันเป็นทีม ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นเป็นอย่างมากในการทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานคนอื่นๆ
Mon emploi actuel en tant que... pour... m'a permis de pouvoir travailler sous pression, en équipe, où il est essentiel d'être capable de travailler étroitement avec ses collègues pour honorer les délais.
Se usa para mostrar qué habilidades has obtenido a partir de tu trabajo actual
นอกจากนี้ในความรับผิดชอบของฉันในฐานะ...ฉันได้พัฒนาทักษะของ...
En plus de mes responsabilités en tant que..., j'ai aussi développer des compétences en...
Se usa para mostrar habilidades adicionales obtenidas a partir de tu trabajo actual. Las habilidades pueden estar asociadas o no con tu cargo.

Carta de Presentación - Habilidades

ฉันเป็นเจ้าของภาษา...แต่ฉันสามารถพูด...ได้
Ma langue maternelle est..., mais je parle aussi...
Se usa para referirse a la lengua materna y a las segundas lenguas
ฉันมีความสามารถในการ...เป็นอย่างมาก
J'ai une excellente maîtrise du...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que dominas
ฉันมีความรู้ในการทำงานในด้านของ...
J'ai une connaissance pratique de...
Se usa para referirse a las lenguas extranjeras que manejas a nivel intermedio
ฉันมีประสบการณ์ในการทำงานทั้งหมด...ปี
J'ai travaillé pendant ... ans en tant que...
Se usa para mostrar la experiencia en ciertas áreas de negocios
ฉันเป็นผู้มีประสบการณ์ในการใช้...
Je suis un utilisateur confirmé de...
Se usa para referirse al software que manejas
ฉันเชื่อว่าฉันมีความสามารถในการ...และ...
Je pense que je possède un bon équilibre de... et de...
Se usa para mostrar cuán equilibradas son tus habilidades
ทักษะในการติดต่อที่ยอดเยี่ยม
Excellentes techniques de communication
La habilidad de compartir y explicar información a tus colegas
การให้เหตุผลแบบนิรนัย
Capacité de déduction
La habilidad de comprender y explicar cosas de forma rápida y efectiva
ความคิดอย่างเป็นตรรกะ
Esprit de logique
La habilidad de desarrollar ideas propias de forma precisa y analítica
ทักษะในการวิเคราะห์
Esprit analytique
La habilidad de evaluar la situación de forma minuciosa
ทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดี
Compétences relationnelles
La habilidad de manejar a un grupo de colegas y de comunicarse con ellos de forma efectiva
ทักษะการการเจรจาต่อรอง
Compétences en négociation
La habilidad de hacer negocios con otras compañías de forma efectiva
ทักษะในการนำเสนอ
Capacités d'exposition
La habilidad de comunicar ideas de forma efectiva frente a una audiencia

Carta de Presentación - Conclusión

ฉันรู้สึกดีเป็นอย่างมากและตั้งหน้าตั้งตารอในการทำงานที่คุณมอบหมายให้ฉันที่บริษัทของคุณ
Je suis très motivé(e) par la perspective du poste aux tâches variées que m'offrirait votre compagnie.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
ฉันเห็นตำแหน่งใหม่ที่คุณเปิดรับเป็นการท้าทายที่ฉันตั้งหน้าตั้งตารอ
J'attends avec impatience ce nouveau poste / ces nouvelles tâches, que je perçois comme un défi.
Se usa cuando se concluye para reiterar el deseo de trabajar para esa compañía
ฉันยินดีที่จะมาพูดคุยกับคุณเกี่ยวกับรายละเอียดเพิ่มเติมในการทำงานในบริษัทของคุณ
Je me tiens à votre disposition pour vous apporter plus de détails sur mon parcours ou discuter du poste.
Se usa cuando se concluye para sugerir la posibilidad de una entrevista
กรุณาดูประวัติส่วนตัวที่ได้แนบไว้ข้างต้น
Veuillez trouver mon CV ci-joint.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que tu CV está incluido con la carta de presentación
ฉันสามารถแนบอ้างอิงไว้ได้จาก...ถ้าต้องการ
Je peux fournir les recommandations de... si nécessaire.
Fórmula estándar usada para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias
แหล่งอ้างอิงสามารถขอได้จาก...
Les recommandations peuvent être confirmée auprès de...
Se usa para comunicar al empleador que estás dispuesto a proporcionar referencias y a quién pueden contactar
ฉันว่างสำหรับการสัมภาษณ์ตอน...
Je suis disponible pour un entretien le...
Se usa para indicar cuándo estás disponible para una entrevista
ขอบคุณสำหรับเวลาและการพิจารณาของคุณ ฉันหวังว่าในอนาคตจะมีโอกาสอธิบายว่าทำไมฉันจึงเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ กรุณาติดต่อฉันผ่าน...
Merci pour votre temps et considération. J'attends avec impatience la possibilité de pouvoir discuter avec vous personnellement et de pouvoir vous expliquer pourquoi mon profil correspond particulièrement à ce poste. Veuillez, s'il vous plaît, me contacter par...
Se usa para dar los datos de contacto y para agradecer al empleador por tomar en cuenta tu solicitud de empleo
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer mes l'expression de mes salutations distinguées,
Formal, nombre del destinatario desconocido
ด้วยความเคารพ
Salutations distinguées,
Formal, muy usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Veuillez agréer l'expression de mes sentiments respectueux,
Formal, no tan usado, destinatario conocido
ด้วยความเคารพ
Meilleures salutations,
Informal, entre socios de negocios que se tutean