Alemán | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Vážený pane,
Sehr geehrter Herr,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Sehr geehrte Frau,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Sehr geehrte Damen und Herren,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Sehr geehrter Herr Schmidt,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Sehr geehrte Frau Schmidt,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ich stehe sehr gerne als Referenz für ... zur Verfügung.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ich habe ... zuerst in ... kennengelernt, als er ... beitrat...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... bat mich um ein Empfehlungsschreiben für seine Bewerbung als ... . Ich freue mich sehr, dies hiermit tun zu können.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
Die Arbeit als Chef / Vorgesetzter / Kollege von ... seit ... hat mir viel Freude bereitet.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ich freue mich, dieses Empfehlungsschreiben für ... verfassen zu dürfen. In diesem Schreiben möchte ich meinen Respekt und meine Bewunderung für diesen jungen Mann / diese junge Frau zum Ausdruck bringen, der / die einen herausragenden Beitrag zur Arbeit meiner Gruppe geleistet hat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Sehr gerne verfasse ich das Empfehlungsschreiben für...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Es ist mir eine große Freude, ein Empfehlungsschreiben für ... zu verfassen...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ich kenne ... seit ..., als er / sie einen Kurs bei mir belegte / begann, als ... zu arbeiten.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ich kenne ... seit ... in meiner Tätigkeit als ... bei ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ich war von ... bis ... Chef / Vorgesetzter / Kollege / Lehrer von ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... arbeitete für mich als ... an unterschiedlichen Projekten. Auf Grundlage seiner / ihrer Arbeit würde ich ihn / sie als einen / eine der besten ... einschätzen, der / die bislang für uns gearbeitet hat.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Seit Beginn unserer Zusammenarbeit habe ich ihn / sie als ... Person kennengelernt.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... vynikal(a) v... .
...zeichnete er sich dadurch aus, dass...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zu seinen / ihren größten Stärken zählen...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Er / sie ist ein(e) kreativ(e) Problemlöser(in).
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Er / sie verfügt über ein vielfältiges Spektrum an Fähigkeiten.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Er / sie kommuniziert seine / ihre Ideen klar und deutlich.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Er / sie kann mit Verantwortung gut umgehen.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
On/ona má obsáhnou znalost...
Er / sie verfügt über ein breites Wissen in... .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Er erfasst neue Konzepte äußerst schnell und ist darüber hinaus offen für konstruktive Kritik und Anmerkungen zu seiner Arbeit.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
An dieser Stelle möchte ich anmerken, dass ... ist und die Fähigkeit besitzt, ... .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Seine / ihre außergewöhnliche Fähigkeit, ... , war von großem Wert.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
On/ona je iniciativní v... .
Er / sie hat in ... stets eine aktive Rolle eingenommen.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Er / sie hält sich stets an Terminabsprachen. Wenn er / sie ein Anliegen oder eine Rückfrage zu einer Aufgabe hat, spricht er / sie dies klar und deutlich an, und gibt damit anderen eine Stimme, die zwar ähnlich empfinden, dies aber nicht sagen können oder wollen.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Während seiner / ihrer Zeit bei uns hat er / sie ... . Diese Verantwortung umfasste ... .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zu seinen / ihren wichtigsten Verantwortlichkeiten zählten...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Seine / ihre wöchentlichen Aufgaben umfassten...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ich möchte betonen, dass es eine Freude war, mit ... zu arbeiten. Er / sie ist eine verlässliche und kluge Person mit einem ausgeprägten Sinn für Humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wenn seine / ihre Leistung in unserem Unternehmen als Indiz für seine / ihre Leistung bei Ihnen gelten kann, dann wäre er / sie eine echte Bereicherung für Ihre Firma.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Meiner Meinung nach ist ... ein sehr fleißiger und eigenverantwortlicher Mitarbeiter, der ein Projekt stets in seiner Gänze durchdringt.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...liefert seine Arbeit ausnahmlos qualitativ hochwertig und termingerecht ab.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Die einzige Schwäche, die ich zu seiner / ihrer Leistung anmerken kann, war...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Meiner Meinung nach sollte ... den Vorzug vor anderen Kandidaten erhalten, weil...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...wäre eine großartige Bereicherung für Ihr Programm. Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
Ich gebe meine nachdrückliche Empfehlung für ... ab. Er / sie wäre eine Bereicherung für Ihr Programm.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ich bin zuversichtlich, dass ... auch zukünftig sehr leistungsstark sein wird. Er / sie hat meine höchste Empfehlung.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ich kann ihn / sie ohne jeden Vorbehalt sehr empfehlen. Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne per Email oder Telefon zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ich glaube fest an seine / ihre außergewöhnlichen Fähigkeiten als ... und empfehle ihn / sie nachdrücklich zur Weiterbildung an Ihrer Universität, wo er / sie sich weiterentwicklen und seine / ihre Talente einsetzen kann.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Es ist mir eine große Freude, ihm / ihr meine höchste Empfehlung auszusprechen. Ich hoffe, dass diese Information für Sie hilfreich ist.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ich kann ... nachdrücklich als vielversprechenden Kandidaten empfehlen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Ich habe selten die Gelegenheit, jemanden vorbehaltlos zu empfehlen. Daher ist es mir eine große Freude, dies im Falle von ... tun zu können.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ich respektiere ... als Kollegen / Kollegin; trotzdem muss ich Ihnen ehrlicherweise mitteilen, dass ich ihn / sie für Ihr Unternehmen leider nicht empfehlen kann.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Für weitere Fragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Für weitere Informationen stehe ich Ihnen gerne per Brief / Email zur Verfügung.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva