Holandés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Vážený pane,
Geachte heer
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Geachte mevrouw
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
Geachte heer, mevrouw
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Geachte dames en heren
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
Geachte dames en heren
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Geachte heer Jansen
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Geachte mevrouw Jansen
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... vynikal(a) v... .
... onderscheidde zich door ...
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
On/ona má obsáhnou znalost...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
On/ona je iniciativní v... .
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva