Inglés | Frases - Solicitudes | Carta de referencia

Carta de Presentación | Currículo / CV | Carta de referencia

Carta de referencia - Introducción

Vážený pane,
Dear Sir,
Formal, destinatario masculino, nombre desconocido
Vážená paní,
Dear Madam,
Formal, destinatario femenino, nombre desconocido
Vážený pane / Vážená paní,
Dear Sir / Madam,
Formal, nombre y sexo del destinatario desconocidos
Dobrý den,
Dear Sirs,
Formal, al dirigirse a varias personas desconocidas o a un departamento
Všem zainteresovaným stranám,
To whom it may concern,
Formal, nombre y género del destinatario totalmente desconocidos
Vážený pane Smith,
Dear Mr. Smith,
Formal, destinatario masculino, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Dear Mrs. Smith,
Formal, destinatario femenino, casada, nombre conocido
Vážená slečno Smithová,
Dear Miss Smith,
Formal, destinatario femenino, soltera, nombre conocido
Vážená paní Smithová,
Dear Ms. Smith,
Formal, destinatario femenino, nombre conocido, estado civil desconocido
Jsem potěšen(a), že jsem byl(a) pověřen(a) napsat referenci pro...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Se usa como frase introductoria cuando se está complacido de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Poprvé jsem se seznámil(a) s... v..., když se připojil(a) do...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció un candidato
... mě požádal(a), abych napsal(a) doporučující dopis, který bude doprovázet jeho/její žádost pro... . Jsem velmi potěšen(a) tento dopis napsat.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el gusto de trabajar con la persona sobre la que se escribe...
Bylo mi potěšením být ... nadřízeným / vedoucím / kolegou od... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Jsem rád(a) psát tento dopis a doporučení pro... . V tomto dopise bych chtěl vyjádřit svůj respekt a uznání pro tohoto nadšeného mladého člověka, který se velkou mírou podílel na práci své skupiny.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Vůbec jsem neváhal(a) s psaním doporučujícího dopisu pro...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Je potěšením psát doporučovací dopis pro...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe
Znám ho/jí od..., když se zapsal(a) do mé třídy / začal(a) pracovat v... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Znal(a) jsem... ve své funkci... měsíců / let jako... v... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
Byl(a) jsem ... nadřízený(á) / vedoucí / kolega(kolegyně) / učitel(ka) od... do... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Se usa para dar detalles sobre cómo se conoció a un candidato
... pro mě pracoval(a) na různých projektech jako..., a na základě jeho/její práce bych ho/jí zařadil(a) jako jeden /jedna z nejlepších..., jaké jsme kdy měli.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Se usa como frase introductoria cuando se ha tenido el placer de trabajar con la persona sobre la que se escribe

Carta de referencia - Habilidades

Od počátku naší spolupráce ho/ji znám jako... člověka.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Se usa para describir un aspecto positivo de la personalidad del candidato
... vynikal(a) v... .
...distinguished himself / herself by…
Se usa para explicar los principales aspectos positivos que el candidato ha demostrado
Jeho/její největší talent je/se nachází v...
His / her greatest talent is / lies in…
Se usa para mostrar los principales puntos fuertes del candidato
On/ona řeší problémy efektivně.
He / she is a creative problem-solver.
Se usa para describir a un candidato que fácilmente acepta y supera los retos propuestos
On/ona disponuje širokou škálou dovedností.
He / she has a broad range of skills.
Se usa para describir cuando un candidato tiene una variedad balanceada de habilidades
On/ona komunikuje jeho/její myšlenky jasně a jednoznačně.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Se usa para describir a un candidato con buenas habilidades de comunicación
On/ona se dokáže ujmout zodpovědnosti.
He / she handles responsibility well.
Se usa para describir a un candidato que puede manejar a un equipo / proyecto de forma adecuada y que trabaja bien bajo presión
On/ona má obsáhnou znalost...
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Se usa para describir las habilidades que el candidato aún puede ofrecer
Rychle pochopí nové koncepty a přijímá konstruktivní kritiku a instrukce týkající se jeho/její práce.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.
Rád(a) bych zde zmínil(a), že... je... a je schopný(á)....
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Se usa para describir detalles específicos en relación a la habilidad del candidato para hacer algo
Jeho/její mimořádné schopnosti v... byly neocenitelé.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Se usa para describir la mejor cualidad del candidato
On/ona je iniciativní v... .
He / she always takes an active role in… .
Se usa para describir a un candidato activo que le gusta involucrarse en su trabajo
On/ona dokončí svou práci vždy načas. Když má obavy nebo otázky ohledně úkolu, mluví jasně a přímo, dává najevo to, co jiní mohou cítit, ale nemohou nebo nechtějí říct.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Se usa para describir a un candidato astuto y dinámico; muy halagador.

Carta de referencia - Responsabilidades del cargo

Když pracoval(a) u nás, ... . Jeho/její odpovědnosti obnášely... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Se usa para dar una lista y descripción de tareas llevadas a cabo por un candidato
Jeho/její hlavní zodpovědnosti byly...
His / her main responsibilities were…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo
Jeho/její týdenní úkoly obsahovaly...
His / her weekly tasks involved…
Se usa para dar una lista de las tareas diarias que el candidato llevó a cabo

Carta de referencia - Evaluación

Chtěl(a) bych říci, že je příjemné pracovat s ..., je spolehlivý(á) a inteligentní člověk s dobrým smyslem pro humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Pokud jeho/její výkon v naší společnosti je dobrým ukazatelem toho, jak dobře bude fungovat pro vaší, mohu říci, že on/ona bude pro váš program velmi pozitivní přínosem.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Se usa para dar una evaluación muy positiva de un candidato
Podle mého názoru je... tvrdě pracující a iniciativní člověk, kteří vždy chápe přesně to, o čem daný projekt je.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
... vytrvale zhotovuje vysoce kvalitní práci, a to včas.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Se usa para dar una evaluación positiva de un candidato
Jedinou slabosti, které jsem si všimli v jeho/jejím výkonu, bylo...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Se usa para referirse a un aspecto negativo cuando se evalúa a un candidato
Věřím, že je třeba zvážit... před ostatními kandidáty, neboť...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Se usa para recomendar al candidato por razones específicas; una forma muy positiva de evaluar a un candidato

Carta de referencia - Conclusión

... bude skvělým přírůstkem do Vašeho programu. Mohu-li dále s něčím pomoci, prosím, napište mi prosím e-mail nebo mi zavolejte.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
... mohu jasně doporučit. Bude do vašeho programu velkým přínosem.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Jsem si jist, že ... bude i nadále velmi užitečný(á). On/ona má mé nejvyšší doporučení.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Se usa para concluir una carta de referencia muy positiva
Dávám mu/jí mé nejvyšší doporučení, bez výhrad. Prosím, pošlete e-mail nebo mi zavolejte, pokud máte další dotazy.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Pevně ​​věřím v jeho/její vynikající schopnosti pro... a doporučuji ho/ji k dalšímu vzdělávání na Vaší univerzitě, kde může rozvíjet a uplatňovat jeho/její silné stránky a svůj talent.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Mohu mu/jí dát mé nejvyšší doporučení. Doufám, že tato informace ukáže jako prospěšná.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Můžu s nadšením doporučit ... jako vhodného kandidáta.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Málokdy jsem byl(a) schopen(schopna) doporučit někoho bez výhrad. Je radost to udělat v případě... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Se usa para concluir una carta de referencia extremadamente positiva
Já uznávám... jako kolegu, ale musím říci, že ho/ji nemohu doporučit pro vaši společnost.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Se usa cuando se piensa que el candidato no está calificado para el trabajo
Rád zodpovím jakékoliv další otázky, které můžete mít.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva
Můžete mě kontaktovat pomocí dopisu/e-mailu, pokud budete potřebovat jakékoliv další informace.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Se usa para concluir una carta de referencia positiva